Vragen van het lid Bilder (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeer over berekeningen die worden gebruikt bij de risicobepaling van LPG-stations (ingezonden 22 april 2010).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de tv-uitzending van NOVA waarin de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) beweert dat de berekeningen die worden gebruikt bij de risicobepaling voor LPG-stations niet kloppen?1

Vraag 2

Heeft de AGS over deze kwestie contact gezocht met het ministerie?

Vraag 3

Deelt u de mening van de AGS? Zo ja, welke consequenties verbindt u aan het feit dat de gehanteerde rekenmethodes niet kloppen? Zo nee, wordt hierover met de AGS een nadere discussie aangegaan?

Vraag 4

Welke acties gaat u ondernemen, zowel op het dossier van LPG als ook met betrekking tot de opslag van chloor en ammoniak, waarop volgens de AGS dezelfde kritiek van toepassing is?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Poppe (SP), ingezonden 22 april 2010 (vraagnummer 2010Z07289)


XNoot
1

NOVA, 20 april jl.

Naar boven