Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20102010Z06174

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over huidige nucleaire activiteiten van Iran o.a. naar aanleiding van een brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 24 maart 2010 (ingezonden 7 april 2010).

Vraag 1

Bent u bereid aanvullende informatie te verschaffen over het «zich snel ontwikkelende Iraanse ballistische rakettenprogramma»?1 Heeft u aanwijzingen voor het ontwikkelen van een Iraanse raket die geschikt is om kernwapens te dragen? Zo ja, wat zijn daarvoor de bewijzen?

Vraag 2

Welke landen hebben het Additioneel Protocol van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) niet ondertekend noch geratificeerd?

Vraag 3

Wat is uw technische verklaring voor uw stelling dat Iran sinds november 2009 problemen ondervindt bij de productie van verrijkt uranium en hoe verklaart u dat er tegelijkertijd met minder centrifuges toch meer verrijkt uranium wordt geproduceerd?

Vraag 4

Is het waar dat verrijking tot 20% noodzakelijk is voor de productie van medische isotopen? Bent u tegen de productie van medische isotopen in Iran?

Vraag 5

Bestrijdt u de verklaring van de Iraanse regering waarin zij beweert dat het meer verrijkingsinstallaties wil bouwen om te kunnen voorzien in de brandstof voor toekomstig te bouwen nucleaire reactors? Zo ja, op grond waarvan bestrijdt u dat?

Vraag 6

Heeft u bewijzen voor de bewering dat «het IAEA-rapport stelt dat er een gegrond vermoeden bestaat dat Iran zich in het verleden of heden heeft bezig gehouden met mogelijke activiteiten die zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van een kernkop»?2 Zo ja, welke bewijzen zijn dat?

Vraag 7

Wat is uw beleid aangaande de Amerikaanse wetgeving voor unilaterale sancties tegen Iran, zoals onder andere vastgelegd in de door het House of Representatives aangenomen Iran Refined Petroleum Sanctions Act (IRPSA)? Is het waar dat de maatregelen vastgelegd in deze en andere wetten Nederlandse economische belangen zouden schaden? Zo ja, welke?

Vraag 8

Is het waar dat de Amerikaanse regering voorstelt om leden van de Veiligheidsraad te vrijwaren van de gevolgen van unilaterale Amerikaanse sancties? Wat is uw oordeel over deze maatregel, bent u het daarmee eens?3 Indien nee, waarom niet? Zo ja, waarom?

Vraag 9

Is het waar dat indien sancties tegen de Iraanse Revolutionaire Garde worden ondernomen, een groot deel van de Iraanse economie wordt getroffen omdat deze wordt beheerst door de Revolutionaire Garde? Zo ja, steunt u deze sancties toch als deze de bevolking treffen?4

Vraag 10

Acht u, in het licht van bevindingen van de commissie Davids over de informatievoorziening van de inlichtingendiensten over Iraakse massavernietigingswapens, de in de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten aangehaalde bronnen betrouwbaar? Op welke wijze garandeert u dat dat wel zo is? Kunt u dat toelichten?5

Vraag 11

Wat zijn de «alleged studies» waarover door het IAEA rapport wordt geschreven? Wat is de oorspronkelijke bron van die rapporten?6

Vraag 12

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het algemeen overleg over de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van de EU van 21 april a.s.?


XNoot
1

Brief van minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer d.d. 24 maart 2010 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 957).

XNoot
2

Kamerstuk 21 501-02, nr. 957.

XNoot
3

Financial Times, 5 april 2010: «Setback for Obama’s hopes of swift Iran sanctions»

http://www.ft.com/cms/s/0/417cc186-40ec-11df-94c2-00144feabdc0.html

XNoot
4

Juancole.com, 12 maart 2010: «Why «Smart Sanctions» on Iran are Actually Stupid»

http://www.juancole.com/2010/03/fathollah-nejad-why-smart-sanctions-on.html.

XNoot
5

In antwoord op schriftelijke vraag van het lid Van Dam: «De Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten zal op 25 maart 2010 van de AIVD en MIVD een briefing krijgen over Iran.» (2010Z03799)

http://www.minbuza.nl/nl/Actueel/Kamerstukken/2010/03/Kamerbrief_inzake_beantwoording_van_het_lid_Van_Dam_over_de_ontwikkelingen_rond_de_nucleaire_activiteiten_van_Iran_en_het_meest_recente_rapport_van_het_IAEA

XNoot
6

In antwoord op vraag 6 van de schriftelijke vragen van het lid Van Dam verklaart u: « Het Agentschap is van mening dat aanvullende informatie noodzakelijk is om vragen te beantwoorden t.a.v. de zogeheten «alleged studies», het uranium metaaldocument en aan militaire organisaties gelieerde bedrijven die mogelijkerwijs bij nucleaire activiteiten betrokken zijn (zie ook sectie E van het IAEA-rapport GOV/2008/15, bijgevoegd).» (2010Z03799)

http://www.minbuza.nl/nl/Actueel/Kamerstukken/2010/03/Kamerbrief_inzake_beantwoording_van_het_lid_Van_Dam_over_de_ontwikkelingen_rond_de_nucleaire_activiteiten_van_Iran_en_het_meest_recente_rapport_van_het_IAEA.