36 419 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024)

Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 25 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel III, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

In artikel 24, tweede lid, wordt «USD 17.352» vervangen door «USD 20.424».

II

Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA

Artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES vindt met betrekking tot artikel 24, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting BES geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2024.

III

In artikel VI, eerste lid, wordt, onder verlettering van onderdeel b tot c, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. artikel III, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2023;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de belastingvrije som op de BES niet langer lager is dan het minimumloon. Na de minimumloonverhoging uit de augustusbesluitvorming is de belastingvrije som lager dan het minimumloon. Dat betekent dat de stijging van het minimumloon deels direct wordt afgeroomd door de fiscus. Dit amendement herstelt deze omissie.

Hiernaast is bij de SZW-begroting amendement Ceder c.s. (36 410 XV, nr. 39) ingediend (en aangenomen) dat, in lijn met het advies van de commissie Thodé, middelen vrijmaakt om de wettelijke minimumlonen voor de BES-eilanden extra te verhogen per 1 juli 2024. Door deze verhoging komen de wettelijke minimumlonen nog verder boven de belastingvrije som uit. Ook hiervoor corrigeert dit amendement de belastingvrije som. De budgettaire derving hiervan bedraagt ca. 1,5 miljoen euro in 2024 en 3 miljoen euro structureel. Indieners geven het kabinet in overweging de dekking hiervoor te vinden binnen het overschot in het inkomstenkader, die ontstaat door een aantal amendementen met overdekking.

Grinwis Van Weyenberg

Naar boven