36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CEDER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 271

Ontvangen 12 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 99 Nog onverdeeld van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.400 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners per 1 juli 2024 financiële middelen beschikbaar te stellen voor verhoging van de minimumlonen, en daarmee het sociaal minimum, voor de eilanden van Caribisch Nederland. Daartoe voegt dit amendement 8,4 miljoen euro toe aan de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024. De Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland heeft zeer recent haar eindrapport gepubliceerd. Het is reeds lang bekend dat veel inwoners van Caribisch Nederland leven in slechte sociaaleconomische omstandigheden als gevolg van een te laag sociaal minimum of minimumloon en hoge kosten voor levensonderhoud. Dit wordt nogmaals bevestigd in het rapport van de commissie. Dit amendement strekt ertoe om 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen om de minimumlonen (en het sociaal minimum) te verhogen per 1 juli 2024 in lijn met de conclusies van de commissie Thodé. Voor een structurele tegemoetkoming voor werkgevers(lasten) wordt eveneens 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat werkgevers in staat zijn de verhoging van de minimumlonen te kunnen dragen. Hiervoor wordt gekeken naar een verlaging van de premies.

Dekking voor dit amendement wordt voor 6,8 miljoen gevonden binnen de aanpak geldzorgen armoede en schulden op artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet voor het jaar 2023 (36 435 XV) en voor 1,6 miljoen gevonden op de Algemene post. De verhoging van de minimumlonen voor de eilanden van Caribisch Nederland heeft doorwerking op verschillende delen van de SZW-begroting. Dit amendement maakt het totaalbedrag vrij. De indieners vragen het kabinet tevens het vrijgemaakte bedrag te verdelen over de relevante begrotingsartikelen en de doorwerking op de nominale ontwikkeling op H83 te verwerken. Dit amendement kan alleen een bedrag vrijmaken voor het voorliggende jaar, namelijk 2024. In totaal gaat het om 8,4 miljoen euro in 2024. De indieners verzoeken het kabinet de doorwerking in de jaren vanaf 2025 voor te bereiden, middels een groeipad dat oploopt tot structureel 17,4 miljoen euro. Structurele dekking wordt gevonden in de daarvoor beschikbare middelen op de Algemene post (14,4 miljoen euro) en amendement 36 418 IX, nr. 11 ter dekking van amendement 36 410 XV, nr. 7.

Ceder Wuite Kathmann Palland Van Kent Christine Teunissen Van Baarle Koekkoek


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Naar boven