36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN THIJSSEN

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het PBL ongeveer 10 megaton uit het klimaatpakket uit de Voorjaarsnota onvoldoende concreet is ingevuld om door te rekenen;

constaterende dat deze 10 megaton hard nodig zijn voor het behalen van de klimaatdoelen van het kabinet;

verzoekt de regering als in de Klimaatnota aangegeven wordt hoe met aanvullende maatregelen het gat gedicht gaat worden, de volgende maatregelen te betrekken:

  • minstens 4 megaton CO2-reductie in de landbouw via normering, beprijzing en strakke doelen;

  • normeringen voor huurwoningen waardoor in 2030 alle huurwoningen minstens energielabel B hebben;

  • het verder aanscherpen van de CO2-heffing;

  • het normeren van restwarmte waardoor restwarmte wordt benut;

  • een hogere taakstelling voor duurzame energie op land;

  • een verplichting in te voeren voor werkgevers om hun werknemers per 1 januari 2025 elektrisch te laten rijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Thijssen

Naar boven