36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S.

Voorgesteld 21 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer op 1 april 2021 door de aanvaarding van de motie Van der Staaij-Segers (35 788, nr. 17) heeft verzocht bij de evaluatie van de kabinetsformatie uitdrukkelijk in te gaan op de mogelijkheid dat een externe partij belast wordt met de eerste stappen in de kabinetsformatie;

overwegende dat in het evaluatierapport Het vertrouwen zoek wordt aangegeven dat het aan de Tweede Kamer is om een keuze te maken tussen vasthouden aan de bestaande werkwijze ten aanzien van de verkenning dan wel tot een aanpassing te komen;

overwegende dat het, alleen al gelet op het mislukken van de verkenningsfase in 2021, belangrijk is om een weloverwogen en goed voorbereide keuze te maken rond de inkleding van de eerste fase van de formatie, wanneer een nieuwe Kamer wel is gekozen, maar nog niet geïnstalleerd is;

verzoekt het presidium ter voorbereiding op het Kamerdebat over de evaluatie van de kabinetsformatie met spoed de Raad van State om voorlichting te vragen over de huidige verkenningsfase en daarbij alle mogelijke stabiele varianten te betrekken, maar uitdrukkelijk binnen de kaders en zonder wijziging van artikel 11.1 van het Reglement van Orde, waarbij de Kamer een of meer informateurs aanwijst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Bikker

Bontenbal

Hermans

Naar boven