36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 21 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland betrokken is bij tal van internationale organisaties;

constaterende dat daar tal van zaken worden besloten die burgers direct raken;

overwegende dat burgers via de Wet open overheid de mogelijkheid hebben om openbaarheid van documenten en besluitvormingsprocessen te vragen die hen direct treffen;

overwegende dat de Wet open overheid een uitzonderingsgrond bevat onder artikel 5.1 sub 2a om documenten te verschaffen die internationale organisaties betreffen;

overwegende dat dit in strijd is met de geest van onze democratie;

roept de regering daarom op met een voorstel te komen om de uitzonderingsgrond van artikel 5.1 sub 2 onder a van de Wet open overheid te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

Naar boven