36 400 Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS

Ontvangen 28 september 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «verlengde opschorting» vervangen door «afschaffing».

II

In de beweegreden wordt «opgeschort» vervangen door «afgeschaft».

III

In artikel I wordt «In artikel» vervangen door «Artikel» en wordt «wordt «1 januari 2024» vervangen door «1 juli 2025»» vervangen door «vervalt».

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de marktverkenning voor activiteiten van woningcorporaties die niet tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) horen af te schaffen. Het afschaffen van deze marktverkenning stelt woningcorporaties laagdrempelig in staat om naast sociale huurwoningen ook middenhuurwoningen te realiseren.

In de consultatieronde van het wetsvoorstel hebben onder meer Aedes, de Woonbond, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en AKD-advocaten aangegeven afschaffing van de marktverkenning te wensen. Volledige afschaffing van de marktverkenning achten zij nodig, omdat de daadwerkelijke realisatie van deze woningen een langere doorlooptijd heeft dan de voorgestelde termijn van opschorting tot 1 juli 2025. Hierdoor blijft er voor woningcorporaties onzekerheid bestaan over hun investeringen in middenhuur, wat ervoor zorgt dat woningcorporaties terughoudend kunnen zijn in de vraag of ze een niet-DAEB-opgave oppakken. Het afschaffen van deze marktverkenning geeft woningcorporaties de zekerheid dat zij de niet-DAEB-opgave kunnen oppakken.

Grinwis

Naar boven