36 352 Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 16 juni 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het voorgestelde artikel 2.11a wordt als volgt gewijzigd:

a. In het opschrift wordt na «Tegemoetkoming» ingevoegd »op aanvraag».

b. In het eerste lid, aanhef, wordt «ambtshalve» vervangen door «op aanvraag».

2. Het voorgestelde artikel 2.11b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «Tegemoetkoming» ingevoegd «op aanvraag».

2. In het eerste lid, aanhef, en tweede lid, aanhef, wordt «ambtshalve» vervangen door «op aanvraag».

II

In artikel I, onderdeel H, wordt het voorgestelde artikel 2.13a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Tegemoetkoming» vervangen door «Aanvraag voor tegemoetkoming» en vervalt «op aanvraag».

2. In onderdeel a wordt «; en» vervangen door «en doet dit via een daartoe door de Belastingdienst/Toeslagen ter beschikking gesteld formulier.»

3. De dubbele punt aan het slot van de aanhef, de onderdeelsaanduiding «a.» en onderdeel b vervallen.

III

Artikel I, onderdeel PP, vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat kinderen van ex-partners aangemeld moeten worden voor de kindregeling wanneer de ex-partner erkend wordt. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen die geen enkele weet of schade hebben gehad van het toeslagenschandaal automatisch een compensatiebedrag ontvangen als de ex-partner gedupeerd is.

Indiener kiest hiermee dezelfde weg die de regering kiest voor overleden kinderen in gezinnen die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal.

Leijten

Naar boven