36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister ziet erop toe dat van de financiële middelen die uit het fonds beschikbaar worden gesteld, ten minste 33% wordt besteed aan het faciliteren van maatregelen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c.

Toelichting

De klimaattransitie moet iedereen kunnen meemaken. Zowel voor draagvlak als rechtvaardigheid is het essentieel dat huishoudens worden ondersteund om mee te kunnen doen. Toch gaat nu het overgrote deel van het fonds naar bedrijven, en maar een beperkt deel richting burgers.

Het isoleren van woningen is niet alleen goed voor het klimaat; het is ook goed voor de portemonnee en het comfort van bewoners en voor de strijd tegen energiearmoede, en het maakt Nederland minder afhankelijk van dubieuze regimes doordat we met z’n allen minder energie gaan verbruiken. Isolatie is dan ook bij uitstek een middel waarbij klimaatbeleid ook sociaal beleid kan zijn. Wat de indieners betreft wordt daarom ten minste 33% van het fonds besteed aan verduurzaming van de gebouwde omgeving (oftewel, bestedingsdoel C, zoals omschreven in artikel 2, tweede lid, onderdeel c).

Thijssen Kröger

Naar boven