36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KRÖGER

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister kan een maatregel slechts als doelmatig beoordelen, indien bij de maatregel is gemotiveerd waarom het doel, bedoeld in artikel 2, niet kan worden bereikt op een andere wijze dan door het faciliteren van de maatregel.

II

In artikel 4 wordt na het derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Het meerjarenprogramma geeft voor elke maatregel inzicht in de wijze waarop is voldaan aan artikel 3, vierde lid.

Toelichting

Mede gezien de omvang van het Klimaatfonds is het van groot belang dat de middelen uit het Klimaatfonds doelmatig worden besteed. Wanneer normering en beprijzing even effectief zijn of zelfs effectiever dan subsidiering, is dat te prefereren.

Dit amendement regelt dat zowel fondsbeheerder als ontvangende departementen een motiveringsplicht hebben wat betreft doelmatigheid van de regelingen gefinancierd door het Klimaatfonds in samenhang met de integrale beleidsmix, zoals ook in het onderzoeksrapport van de wetgevingsrapporteurs voor het wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds wordt aanbevolen.

Kröger

Naar boven