36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2022

Zoals aangekondigd in mijn brief van 9 februari jl. (Kamerstuk 35 925 XVII, nr. 63) ontvangt u hierbij de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De beleidsnota «Doen waar Nederland goed in is: Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking» is een nadere uitwerking van het coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst» (bijlage bij Kamerstuk 35 788, nr. 77) waarin het kabinet de inzet op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) uiteen zet. De beleidsnota is tot stand gekomen na consultaties met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, experts, kennisinstellingen en jongeren. Het doel van het vernieuwde beleid is om een grotere samenhang en focus in het BHOS-beleid aan te brengen.

Het kabinet brengt nieuwe accenten aan in het Nederlands handelsbeleid en het versterken van het Nederlandse verdienvermogen. Het kabinet legt een grotere focus op een kleiner aantal markten, om zo met dezelfde middelen meer resultaat te halen. Ook zal het handelsinstrumentarium in grotere mate bijdragen aan duurzaamheid en digitalisering. Het kabinet bevordert de economische weerbaarheid en ondernemers worden beter beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Bovendien streeft Nederland in EU-verband naar wereldwijd geldende hoge standaarden en IMVO-wetgeving.

Het kabinet blijft onverminderd inzetten op het aanpakken van de grondoorzaken van armoede, terreur, irreguliere migratie en klimaatverandering en om de duurzame ontwikkelingslanden van de Verenigde Naties (SDG’s) te bereiken. Ook voor ontwikkelingssamenwerking kiest het kabinet voor het aanbrengen van meer focus. Extra investeringen zijn voorzien in onder meer klimaatverandering, opvang in de regio en COVID-19-bestrijding alsook het versterken van wereldwijde gezondheidssystemen. Daarnaast zal het beleid zich sterker richten op kernonderwerpen waar ons land bijzondere expertise op heeft, zoals water, landbouw en seksuele reproductieve gezondheid en rechten.

Het kabinet zet het combineren van handel en ontwikkelingssamenwerking voort. In 14 opkomende economieën krijgt het Nederlandse bedrijfsleven een grotere rol op het bereiken van de SDG’s door investeringen in de thema’s duurzaamheid en digitalisering. Zo wordt Nederlandse kennis en kunde beter gekoppeld aan lokale organisaties, waardoor Nederlandse (ontwikkelings-)organisaties en bedrijven samen met lokale spelers grotere stappen kunnen zetten in de duurzaamheids- en digitaliseringstransities. Daarnaast wil het kabinet intensiever samenwerken met andere ministeries om de Nederlandse mondiale klimaatvoetafdruk te verkleinen, onwettige geldstromen en belastingontwijking via Nederland aan te pakken, en vaccin- en mondiale gezondheidsongelijkheid terug te dringen.

Bijgevoegd treft u de beleidsnota «Doen waar Nederland goed in is» aan. Als aanvulling op deze beleidsnota kunt u in het derde kwartaal een gerichte Afrikastrategie, een Global Health strategie alsook een Internationale Klimaatstrategie verwachten en in het vierde kwartaal een Grondstoffenstrategie.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher

Naar boven