36 161 Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2022

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Baudet Van Houwelingen

Naar boven