35 932 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 8 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en in de tekst wordt «artikel 1.7» vervangen door «het eerste lid (nieuw)».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) wordt een aanhef geplaatst en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst..

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het percentage, genoemd in het eerste lid, wordt op 1 januari van enig jaar, indien van toepassing voorafgaand aan de toepassing van hoofdstuk 2 op die datum, bij ministeriële regeling gewijzigd als de factor iw, bedoeld in artikel 10.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, kleiner is dan 1 en wordt vastgesteld door het te vervangen percentage te vermenigvuldigen met die factor.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel om bij stijging van de WOZ-waarde de hoogte van de verhuurderheffing te bevriezen. Indiener is van mening dat zolang de verhuurderheffing niet is afgeschaft de heffing in ieder geval niet mag stijgen. Jaarlijks zien we dat de verhuurderheffing blijft toenemen doordat de WOZ-waarde van het onroerend goed blijft stijgen. Niet alleen zorgt dit ervoor dat er minder betaalbare woningen kunnen worden gebouwd, het vermindert ook nog eens de effectiviteit van kortingen die gegeven worden op de verhuurderheffing. De bevriezing van de hoogte van de verhuurderheffing wordt in het amendement geregeld door het tarief van de heffing te laten dalen in gelijke mate met de stijging van de WOZ-waarde. Indien de WOZ-waarde daalt blijft het tarief ongewijzigd.

Op 1 januari 2022 wordt het percentage van de verhuurderheffing eerst vastgesteld op «0,332» en vervolgens wordt het voorgestelde artikel 1.7, tweede lid, toegepast.

Nijboer Bromet Beckerman

Naar boven