35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2021

Uw kamer heeft verzocht of het kabinet voor alle onderstaande openstaande verzoeken vanuit de commissie BuHa-OS kan aangeven of deze nog door het demissionaire kabinet of door een nieuw kabinet worden beantwoord. Gezien de onzekerheid over de planning van de formerende partijen en de formatie in het geheel doet het huidige kabinet geen uitspraken over de timing van de uitkomst. Om wel aan de geest van het verzoek van uw kamer tegemoet te komen geven wij u hierbij per openstaand verzoek de stand van zaken.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Th.J.A.M. de Bruijn

Aan Minister BuHa-OS en Minister BUZA – verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021

Aan dit verzoek zal worden voldaan in het eerste kwartaal van 2022. Momenteel wordt vanuit diverse disciplines, zoals veiligheid, rechtsorde, fragiliteit en migratie en ontheemding geïntegreerd bekeken op welke wijze zo volledig mogelijk aan het verzoek kan worden voldaan.

Aan Minister BuHa-OS – verzoek brief inzet Nederland VN-top over biodiversiteit, 11-11-2021

Deze toezegging zal worden voldaan door de Minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en komt uw kamer toe voor het kerstreces.

Aan Minister BuHa-OS – verzoek reactie afschrift brief derden inzake aanbevelingen wereldwijde voedselzekerheid, 30-09-2021

Het afschrift van deze brief is reeds uw Kamer toegekomen (2021D50288).

Aan Minister BuZa – voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag, 08-07-2021

Gezien het doorlopende karakter van deze toezegging zal uw Kamer via het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen aangaande de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag. In het eerstvolgende verslag dat uw Kamer voor het kerstreces toekomt zal uw Kamer worden ingelicht over de meest recente ontwikkelingen.

Aan Minister BuHa-OS – reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen (Kamerstuk 35 753, nr. 2), 20-05-2021

Deze toezegging zal worden voldaan door een nieuw Kabinet. Het thema wapenexport is in grote mate controversieel verklaard en deze initiatiefnota betekent een trendbreuk met het staande beleid.

Aan Minister BuHa-OS – raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021

De Europese Commissie heeft op 8 december 2021 het wetsvoorstel voor een mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen gepubliceerd. Het kabinet zal aan deze toezegging voldoen middels een BNC-fiche. Het is de inzet van het Kabinet om uw Kamer dit fiche te sturen in het eerste kwartaal van 2022.

Naar boven