2021D50288

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2021

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangt u hierbij een afschrift van het antwoord aan Food4All aangaande wereldwijde voedselzekerheid1.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Th.J.A.M. de Bruijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven