35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN DER LEE

Ontvangen 23 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

De constatering van het kabinet dat de ruimte voor het maatschappelijk middenveld in toenemende mate onder druk staat en steun aan het versterken van het maatschappelijk middenveld daarom nodig is, is meer dan terecht. De neerwaartse trend op het gebied van mensenrechten en democratie is dusdanig groot dat hiervoor extra middelen beschikbaar zouden moeten komen, bovenop de huidige inzet en naast de inzet via multilaterale kanalen. Juist rechtstreekse steun aan lokale organisaties die opkomen voor onder meer journalisten, vakbonden, milieuactivisten, de LHBTI gemeenschap, mensenrechtenverdedigers, inheemse groepen, etnische minderheden, jongeren, vrouwen en meisjes kan een verschil maken. Ook is het belangrijk dat organisaties werkzaam op verschillende thema’s en met verschillende invalshoeken de handen in elkaar kunnen slaan om die ruimte gezamenlijk te verdedigen onder meer op thema overstijgende onderwerpen zoals beperkende CSO wetgeving. Met dit amendement willen indieners de middelen voor het Civic Space Fund verhogen. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 5.

Gijs van Dijk Tom van der Lee

Naar boven