35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID BECKER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 311

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300 (x € 1.000).

Toelichting

Het amendement beoogt vanaf 2022 structureel € 300.000 vrij te maken voor middelen die ten goede komen aan een of meerdere organisatie(s) die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking. De indiener is van mening dat het aanpakken van culturele onderdrukking en het ondersteunen van zelfbeschikking in Nederland nodig is voor een volwaardige integratie van een ieder in de samenleving. Het is van groot belang dat organisaties die de moed hebben op te staan, bij voorkeur vanuit de gemeenschappen zelf en die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de vrijheid en tegen eergerelateerd geweld, gesteund worden. Voorwaarde voor de middelen is dat organisaties een effectief bestedingsplan indienen en een aantoonbaar trackrecord hebben om met een integrale, brede aanpak verschillende problemen rond onderdrukking, schadelijke traditionele praktijken, te agenderen, erover voor te lichten en deze ook op te lossen. Met de afgelopen jaren breed gesteunde amendementen (Kamerstukken II 2019/20, 35 300 XV, nr. 28, Kamerstukken II, 2020/21, 35 570 XV, nr. 10) wordt nu geïnvesteerd om de positie van verborgen vrouwen en de positie van lhbti’ers in gesloten gemeenschappen te verbeteren. De Covid-19 crisis heeft ons nogmaals laten zien dat deze vrouwen een groter risico lopen op onveilige situaties en hebben door een gebrek aan of verlies van baan nog minder mogelijkheden om zelfstandig keuzes te maken. Dit amendement zou daarom allereerst moeten bijdragen aan de financiële zelfstandigheid van vrouwen in een afhankelijkheidssituatie in gesloten gemeenschappen door het belang van economische zelfstandigheid beter te benadrukken en te werken aan de zelfstandigheid van deze vrouwen. Vervolgens kan dit geld ieder jaar aan (andere) programma’s bijdragen die, vanuit bij voorkeur de gemeenschap, strijden voor zelfbeschikking en tegen onderdrukking.

De dekking van dit amendement wordt gevonden door de post «Opdrachten Inburgering en Integratie» op begrotingsartikel 13 (Integratie en maatschappelijke samenhang) van de begrotingsstaat SZW 2021 met € 300.000 structureel te verlagen. Tegelijkertijd wordt de post «Opdrachten Inburgering en Integratie» op begrotingsartikel 13 (integratie en maatschappelijke samenhang) van de begrotingsstaat SZW (2021) met € 300.000 structureel verhoogd.

Becker


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven