35 570 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BECKER

Ontvangen 12 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300 (x € 1.000).

Toelichting

Het amendement beoogt incidenteel € 300.000 vrij te maken voor middelen (uit te keren in 2021) die ten goede komen aan een of meerdere organisatie(s) die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking. De indiener is van mening dat het aanpakken van culturele onderdrukking en het ondersteunen van zelfbeschikking in Nederland nodig is voor een volwaardige integratie van een ieder in de samenleving. Daarom heeft de Kamer het kabinet recentelijk opgeroepen om een meerjarig interdepartementaal actieprogramma eergerelateerd geweld (Kamerstukken II 2020/21, 35 341, nr. 8) te starten. Daarnaast is het van groot belang dat organisaties die de moed hebben op te staan, bij voorkeur vanuit de gemeenschappen zelf en die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de vrijheid en tegen eergerelateerd geweld, gesteund worden. Voorwaarde voor de middelen is dat organisaties een effectief bestedingsplan indienen en een aantoonbaar trackrecord hebben om met een integrale, brede aanpak verschillende problemen rond onderdrukking, schadelijke traditionele praktijken, te agenderen, erover voor te lichten en deze ook op te lossen. Met het vorig jaar breed gesteunde amendement (Kamerstukken II 2019/20, 35 300-XV, nr. 28) wordt nu geïnvesteerd om de positie van verborgen vrouwen te verbeteren. Met dit amendement zet de indiener een tweede stap om in aanmerking komende organisaties beter te ondersteunen en zo culturele onderdrukking aan te pakken en zelfbeschikking te ondersteunen waarbij zij specifiek beoogt de positie van lhbti’ers in gesloten gemeenschappen te verbeteren.

De dekking van dit amendement wordt gevonden door de post «Overige subsidies algemeen» op begrotingsartikel 13 (Integratie en maatschappelijke samenhang) van de begrotingsstaat SZW 2021 met € 300.000 incidenteel te verlagen. Tegelijkertijd wordt op begrotingsartikel 13 (integratie en maatschappelijke samenhang) van de begrotingsstaat SZW (2021) met € 300.000 incidenteel verhoogd.

Becker

Naar boven