35 899 Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19)

Nr. 4 HERDRUK1 NADER RAPPORT

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 25 augustus 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daartoe gemachtigd door de ministerraad verzoek ik Uwe Majesteit, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met het oog op de goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393), het bijgaande voorstel van wet met memorie van toelichting ter uitvoering van artikel VIII, vierde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, toe te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Met toepassing van artikel VIII, vierde lid, laatste zin, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is het horen van de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel van wet achterwege gebleven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

I.v.m. een correctie in het opschrift

Naar boven