35 830 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HOUWELINGEN EN POUW-VERWEIJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zwakte van het financiële beheer bij het Ministerie van VWS nu duidelijk aan het daglicht is gekomen;

constaterende dat de voortgang van het plan nauwlettend in de gaten gehouden moet worden om verbetering te kunnen garanderen;

roept de regering op, rapportage uit te brengen aan de Tweede Kamer over de realisatie van de voortgang van het verbeterplan VWS, per kwartaal, te beginnen met de realisaties en status per 30 juni 2021;

roept tevens de AR en de ADR op, hun oordeel over deze rapportages te leveren aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen

Pouw-Verweij

Naar boven