35 830 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE KAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2021

Vandaag, Verantwoordingsdag 2021, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2020. Hierbij bieden wij u de resultaten van het verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) aan, zoals vastgesteld op 10 mei 20211.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2020.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2020 (Kamerstuk 35 830, nr. 2). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2020 en de rijkssaldibalans 2020. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2020.

De rapportages over de andere 20 hoofdstukken en fondsen alsmede de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2020 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2021 (Bijlage bij Kamerstuk 35 830, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

A.P. Visser, President

C. van der Werf, Secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven