Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135830-VII nr. 3

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 830 VII Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2020

Ontvangen 19 mei 2021

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting1

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting1

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

5.997.341

6.195.972

729.449

592.303

561.635

‒ 5.110

361.387

231.881

295.510

           

Beleidsartikelen

5.561.900

5.760.531

710.157

460.928

430.260

‒ 63.359

293.363

163.857

247.792

1

Openbaar bestuur en democratie

68.387

68.387

21.965

13.111

12.226

0

‒ 4.837

‒ 4.837

1.300

2

Nationale veiligheid

297.861

297.861

14.714

4.215

4.215

0

16.903

16.903

‒ 2.200

3

Woningmarkt

4.297.396

4.297.396

472.000

284.435

234.953

‒ 55.582

71.307

31.292

31.713

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

344.942

540.942

91

83.291

102.990

0

‒ 57.941

‒ 137.091

0

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.524

124.755

3.824

‒ 10.386

‒ 10.386

0

8.474

8.474

9.805

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

169.975

169.975

423

11.094

11.094

823

15.777

15.777

8.783

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.343

34.343

450

2.694

2.694

0

2.724

2.724

1.750

8

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

128.168

128.168

121.690

‒ 6.411

‒ 6.411

‒ 8.600

7.906

7.906

56.641

10

Groningen versterken en perspectief

98.304

98.704

75.000

78.885

78.885

0

233.050

222.709

140.000

           

Niet-beleidsartikelen

435.441

435.441

19.292

131.375

131.375

58.249

68.024

68.024

47.718

11

Centraal apparaat

414.206

414.206

19.292

63.092

63.092

45.049

114.793

114.793

43.658

12

Algemeen

21.235

21.235

0

13.379

13.379

13.200

8.135

8.135

4.060

13

Nog onverdeeld

0

0

0

54.904

54.904

0

‒ 54.904

‒ 54.904

0

X Noot
1

Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB

Tabel 2 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

6.951.031

6.989.488

1.019.849

7.312.695

6.961.305

922.242

361.664

‒ 28.183

‒ 97.607

           

Beleidsartikelen

6.316.191

6.354.648

894.590

6.642.497

6.324.845

806.226

326.306

‒ 29.803

‒ 88.364

1

Openbaar bestuur en democratie

76.661

75.776

23.265

87.968

73.195

23.363

11.307

‒ 2.581

98

2

Nationale veiligheid

318.979

318.979

12.514

321.890

321.331

15.457

2.911

2.352

2.943

3

Woningmarkt

4.653.138

4.563.641

448.131

4.625.815

4.576.687

432.243

‒ 27.323

13.046

‒ 15.888

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

370.292

506.841

91

390.509

508.200

163

20.217

1.359

72

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

120.612

122.843

13.629

125.718

124.673

14.216

5.106

1.830

587

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

196.846

196.846

10.029

211.807

190.203

10.826

14.961

‒ 6.643

797

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

39.761

39.761

2.200

39.149

36.415

2.426

‒ 612

‒ 3.346

226

8

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

129.663

129.663

169.731

128.909

122.909

169.771

‒ 754

‒ 6.754

40

10

Groningen versterken en perspectief

410.239

400.298

215.000

710.732

371.232

137.761

300.493

‒ 29.066

‒ 77.239

           

Niet-beleidsartikelen

634.840

634.840

125.259

670.198

636.460

116.016

35.358

1.620

‒ 9.243

11

Centraal apparaat

592.091

592.091

107.999

634.269

599.980

98.747

42.178

7.889

‒ 9.252

12

Algemeen

42.749

42.749

17.260

35.929

36.480

17.269

‒ 6.820

‒ 6.269

9

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 3 Wijziging van de begrotingstaat van de agentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap Rijksdienst voor identiteitsgegevens

      
       

Totale baten

101.921

0

0

101.921

114.295

12.374

Totale lasten

105.058

0

0

105.058

107.846

2.788

Saldo van baten en lasten

‒ 3.137

0

0

‒ 3.137

6.449

9.586

      

0

Totale kapitaal ontvangsten

4.260

0

0

4.260

0

‒ 4.260

Totale kapitaal uitgaven

4.260

0

0

4.260

14.350

10.090

       

Baten-lasten agentschap Logius

      
       

Totale baten

221.267

12.835

0

234.102

228.639

‒ 5.463

Totale lasten

221.267

12.835

0

234.102

228.735

‒ 5.367

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 96

‒ 96

       

Totale kapitaal ontvangsten

2.000

‒ 2.000

0

0

0

0

Totale kapitaal uitgaven

2.270

‒ 2.000

0

270

270

0

       

Baten-lasten agentschap P-Direkt

      
       

Totale baten

100.386

0

0

100.386

105.368

4.982

Totale lasten

100.386

0

0

100.386

105.138

4.752

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

230

230

       

Totale kapitaal ontvangsten

8.000

0

0

8.000

0

‒ 8.000

Totale kapitaal uitgaven

15.667

0

0

15.667

6.617

‒ 9.050

       

Baten-lasten agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

      
       

Totale baten

266.379

0

0

266.379

311.948

45.569

Totale lasten

266.379

0

0

266.379

303.369

36.990

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

8.579

8.579

       

Totale kapitaal ontvangsten

0

0

0

0

652

652

Totale kapitaal uitgaven

1.000

0

0

1.000

610

‒ 390

       

Baten-lasten agentschap FMHaaglanden

      
       

Totale baten

137.321

0

0

137.321

128.810

‒ 8.511

Totale lasten

137.321

0

0

137.321

128.609

‒ 8.712

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

201

201

       

Totale kapitaal ontvangsten

4.088

0

0

4.088

3.797

‒ 291

Totale kapitaal uitgaven

9.202

0

0

9.202

11.728

2.526

       

Baten-lasten agentschap Shared Service Center-ICT

      
       

Totale baten

267.595

0

0

267.595

282.679

15.084

Totale lasten

267.595

0

0

267.595

286.672

19.077

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 3.993

‒ 3.993

       

Totale kapitaal ontvangsten

43.375

0

0

43.375

47.936

4.561

Totale kapitaal uitgaven

98.265

0

0

98.265

93.472

‒ 4.793

       

Baten-lasten agentschap Rijksvastgoedbedrijf

      
       

Totale baten

1.303.755

0

0

1.303.755

1.319.908

16.153

Totale lasten

1.303.755

0

0

1.303.755

1.288.720

‒ 15.035

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

31.188

31.188

       

Totale kapitaal ontvangsten

647.000

0

0

647.000

755.426

108.426

Totale kapitaal uitgaven

955.394

0

0

955.394

1.101.954

146.560

       

Baten-lasten agentschap Dienst voor de huurcommissie

      
       

Totale baten

12.434

‒ 504

0

11.930

11.965

35

Totale lasten

12.434

1.459

0

13.893

13.726

‒ 167

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.963

0

‒ 1.963

‒ 1.761

202

       

Totale kapitaal ontvangsten

0

1.963

0

1.963

2.171

208

Totale kapitaal uitgaven

0

3.245

0

3.245

3.336

91