Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135830-IV nr. 4

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 830 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020–2021

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV);

  • 2. de begrotingsstaat van het BES-fonds (H).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, worden toegelicht. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2021

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

8. Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

1. BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2 Beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

2.1 Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Op dit artikel is circa € 0,1 minder uitgegeven.

2.2 Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Op dit artikel is circa € 0,4 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 0,2 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De overschrijding van de verplichtingen hangt zoals in de veegbrief aangekondigd samen met de eerste subsidie aan het Rode Kruis (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV nr. 26). Hiervan wordt 10% (€ 1,6 mln.) pas uitbetaald bij vaststelling van de subsidie in 2021. Dit bedrag is in de tweede suppletoire begroting overgeheveld naar 2021, maar hierbij is abusievelijk ook het verplichtingenbudget overgeheveld. De verplichting is in 2020 vastgelegd, waardoor het verplichtingenbudget in 2020 wordt overschreden.

2.3 Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Op dit artikel is circa € 11,9 mln. minder verplicht en uitgegeven. Daarnaast is er circa € 7,4 mln. meer ontvangen.

Toelichting

Op artikel 5 zijn dit jaar in drie tranches liquiditeitsleningen verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De onderuitputting van € 11,9 mln. op de uitgaven en verplichtingen is veroorzaakt door de eerste tranche van Sint Maarten waarin op advies van het College financieel toezicht (Cft) aan Sint Maarten € 4,9 mln. minder liquiditeitssteun is toegekend. Het resterende bedrag aan onderuitputting wordt veroorzaakt door wisselkoerswinst op de leningen (ten opzichte van de vaste begrotingskoers).

In 2020 is er op uitstaande leningen € 7,8 mln. aan niet geraamde aflossingen ontvangen. Daarnaast is er € 0,4 mln. minder aan verwachte rentes ontvangen door wisselkoersverlies. Per saldo komt dit neer op € 7,4 mln. meer ontvangsten.

2.4 Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Op dit artikel is circa € 14,5 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 12,6 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De onderschrijding van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de onderuitputting van de uitgaven. Als gevolg van Covid-19, de lockdowns en de reisbeperkingen zijn diverse wederopbouwprojecten op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba vertraagd. De niet bestede middelen voor wederopbouw (€ 12,6 mln.) worden toegevoegd aan de begroting 2021.

3 Niet-Beleidsartikelen

3.1 Artikel 6 Apparaat

Op dit artikel is circa € 1,8 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 0,9 mln. meer uitgegeven en circa € 0,4 mln. minder ontvangen.

Toelichting

Het verplichtingenbudget is met circa € 0,8 mln. overschreden doordat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) geen verplichtingenadminstiratie kent en deze daarom jaarlijks aan artikel 6 wordt toegevoegd. Daarnaast is door RCN circa € 1 mln. meer verplicht en uitgegeven door wisselkoerseffecten op de middelen die gedurende het jaar extra zijn toegevoegd.

Zoals in de veegbrief gemeld zijn de ontvangsten € 0,4 mln. lager uitgevallen, dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV nr. 26). Oorzaak hiervoor zijn de lager uitgevallen verrekeningen met de afnemers van SSO CN.

3.2 Artikel 7 Nog onverdeeld

Op dit artikel is circa € 7,7 mln. minder verplicht en uitgegeven.

Toelichting

Op artikel 7 wordt een reserve aangehouden vanwege wisselkoersrisico's. Bij tweede suppletoire begroting en bij Slotwet zijn aanpassingen gedaan in verband met te verwachten wisselkoersrisico's en daadwerkelijk gerealiseerde wisselkoerseffecten.

Bij slotwet 2020 is circa € 3,7 mln. toegevoegd aan de wisselkoersreserve, waarmee de wisselkoers toeneemt tot € 11,4 mln. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de begroting 2021.

4 Beleidsartikel BES-fonds

4.1 Artikel 1 BES-fonds

Op dit artikel is circa € 4,6 mln. minder verplicht, uitgegeven en ontvangen.

Toelichting

De lagere realisatie wordt veroorzaakt door wisselkoersverschillen. Per tweede suppletoire begroting is het BES-fonds aangevuld voor koersverschillen. Door het aantrekken van de euro-dollar koers in het tweede halfjaar lag de realisatie lager en is het verschil (onderuitputting) teruggestort in de wisselkoersreserve op artikel 7 op de begroting Koninkrijksrelaties (IV).