Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135826 nr. 1

35 826 Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie»

Nr. 1 HERDRUK1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2021

Hierbij brengt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie». Het betreft een verzoek om fibromyalgie in Nederland te erkennen als een aandoening/ziekte waardoor patiënten door artsen, verzekeraars, en instanties worden geaccepteerd en in aanmerking kunnen komen voor bepaalde voorzieningen. Voor een uitgebreide toelichting op het burgerinitiatief wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief2.

Het burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» is op 29 oktober 2020 door de initiatiefnemers aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Op 8 februari 2021 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 35 586, nr. 4) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief en het in handen te stellen van de vakcommissie.

Op 14 april 2021 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de Kamer voor te stellen het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en eventuele moties kan worden gestemd. De commissie stelt voor om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om het burgerinitiatief mondeling toe te lichten bij aanvang van het debat.

De fungerend voorzitter van de commissie, Agema

De griffier van de commissie, Esmeijer


X Noot
1

i.v.m. een correctie in de verwijzing

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl