35 586 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 4 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «ERKEN FIBROMYALGIE»

Vastgesteld 8 februari 2021

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» is op 29 oktober 2020 door de initiatiefnemers aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Het betreft een verzoek om fibromyalgie in Nederland te erkennen als een aandoening/ziekte waardoor patienten door artsen, verzekeraars, en instanties worden geaccepteerd en in aanmerking kunnen komen voor bepaalde voorzieningen. Voor een uitgebreide toelichting op het burgerinitiatief wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief.

De initiatiefnemers hebben de benodigde 40.000 steunbetuigingen verzameld.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

De commissie heeft geconstateerd dat het burgerinitiatief is voorzien van de minimaal vereiste 40.000 steunbetuigingen. Deze zijn deels op papier, deels langs de digitale weg verzameld. De commissie is van mening dat het burgerinitiatief ten aanzien van de geldigheid van de steunbetuigingen ontvankelijk moet worden verklaard.

Op verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzocht of het voorstel in de twee jaar voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin in de Kamer aan de orde is geweest. In de brief van de griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d 28 januari 2021 wordt gemeld dat de commissie in de afgelopen twee jaar (voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief) niet over een voorstel over de erkenning van fibromyalgie uitdrukkelijk een standpunt heeft ingenomen of steun aan een dergelijk voorstel heeft gegeven.

Op basis van dit advies en eigen onderzoek stelt de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven vast dat het onderwerp van het burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» de afgelopen twee jaar niet heeft geleid tot een uitspraak van een Kamermeerderheid in de vorm van een motie of anderszins. Zij is derhalve van mening dat het burgerinitiatief ook ten aanzien van het 2-jaarscriterium ontvankelijk kan worden verklaard.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven stelt de Kamer voor het burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» in behandeling te nemen en het in handen te stellen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de kanttekening dat de initiatiefnemers, zoals te doen gebruikelijk, in de gelegenheid zullen worden gesteld om het burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten en het daarheen te leiden dat de Kamer een standpunt over het initiatief zal innemen.

De voorzitter van de commissie, Koopmans

De griffier van de commissie, De Vos

Naar boven