Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135806 nr. 2

35 806 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Echter, de uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze Incidentele Suppletoire Begroting zijn opgenomen, te weten zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs in verband met COVID-19, kan niet wachten tot formele autorisatie van beide kamers der Staten-Generaal. Het kabinet vindt het belangrijk met het oog op de ontwikkeling en het mentale en fysieke welbevinden van studenten en het voorkomen van verdere studievertraging dat studenten in het hoger onderwijs (ho) 1 dag per week fysiek onderwijs kunnen volgen. Onderdeel van dit besluit is dat zelftesten beschikbaar gesteld worden voor het po, vo, mbo en ho, zodat studenten en docenten preventief getest kunnen worden. Daarom zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze negende Incidentele Suppletoire Begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd per Kamerbrief over de stand van zaken Covid-19van 23 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1063).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

B BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

Technische mutaties

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

In de Kamerbrief over de stand van zaken Covid-19(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1063) van 23 maart 2021 is gemeld dat het kunnen volgen van fysiek onderwijs belangrijk is, met het oog op de ontwikkeling en het mentale en fysieke welbevinden van studenten en het voorkomen van verdere studievertraging. Onderdeel van dit besluit is dat zelftesten beschikbaar gesteld worden, zodat studenten en docenten preventief getest kunnen worden. Zelftesten worden ook beschikbaar gesteld in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hiervan wordt het precieze tijdpad nog bezien.

De overheid stelt de zelftesten voor studenten en docenten in het bekostigd en onbekostigd erkend (mbo) of geaccrediteerd (ho) onderwijs beschikbaar en bekostigt deze. Ook ten aanzien van de levering en distributie van deze testen worden de instellingen zoveel als mogelijk gefaciliteerd en ondersteund. De bedoeling is ervoor te zorgen dat de testen op een laagdrempelige manier bij de studenten en medewerkers terecht komen, zonder dat dit de instellingen te zwaar belast. In overleg is besloten SURF te vragen een rol te spelen in de distributie van zelftesten voor het mbo en ho.

Het kabinet kent ten behoeve van de distributie van de zelftesten en daaraan gelieerde activiteiten zoals communicatie in totaal € 135,0 miljoen generaal toe. Op basis van de meest actuele gegevens is de inschatting dat de benodigde inzet voor het mbo en ho tot en met juli 2021 € 71,5 miljoen bedraagt. De overige € 63,5 miljoen wordt gereserveerd op de Aanvullende Post en blijft voor de periode tot en met juli 2021, indien noodzakelijk, beschikbaar voor zelftesten in het mbo en ho.

In het voortgezet onderwijs (vo) is eerder al € 129,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de landelijke uitrol van zelftesten. In dezelfde Kamerbrief van 23 maart 2021 is aangekondigd dat vanaf half april wordt gestart met het stap voor stap beschikbaar stellen van zelftesten voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor de landelijke uitrol van zelftesten heeft het Kabinet besloten om de € 129,8 miljoen euro die eerder voor sneltesten in het vo beschikbaar was gesteld, te gebruiken voor zowel het po als het vo. Deze middelen zullen gebruikt worden voor onder meer de logistieke operatie om de zelftesten naar de scholen te versturen. Aangezien er in het po minder testen nodig zijn dan in het vo, is het beschikbare bedrag voor po lager. Middels deze negende Incidentele Suppletoire Begroting worden de benodigde middelen voor het po overgeheveld van Artikel 3 naar Artikel 1. Ook is er voor de landelijke uitrol van de zelftesten tijdelijk extra interne capaciteit benodigd voor onder meer communicatie en data-analyse.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.556.250

30.500

12.586.750

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

             

waarvan overig

12.556.250

30.500

12.586.750

0

0

0

0

Totale uitgaven

12.526.250

30.500

12.556.750

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bekostiging

11.484.994

0

11.484.994

0

0

0

0

Bekostiging po-instellingen

11.176.268

 

11.176.268

       

Bekostiging Caribisch Nederland

19.991

 

19.991

       

Prestatiebox

178.716

 

178.716

       

Aanvullende bekostiging

80.019

 

80.019

       

Aanpak lerarentekort G5

30.000

 

30.000

       

Subsidies (regelingen)

449.569

0

449.569

0

0

0

0

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

 

23.200

       

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

 

12.600

       

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)

0

 

0

       

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

13.130

 

13.130

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

126.700

 

126.700

       

Extra hulp voor de klas

204.000

 

204.000

       

Overige subsidies

69.939

 

69.939

       

Opdrachten

24.460

30.500

54.960

0

0

0

0

Opdrachten

23.560

 

23.560

       

Sneltesten

900

30.500

31.400

       

Bijdragen aan agentschappen

30.895

0

30.895

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

30.895

 

30.895

       

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.731

0

7.731

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.228

 

5.228

       

UWV

2.503

 

2.503

       

Bijdragen aan medeoverheden

528.601

0

528.601

0

0

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

508.909

 

508.909

       

Caribisch Nederland

19.692

 

19.692

       

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

Brede scholen

0

 

0

       

BES(t)4kids

0

 

0

       

Ontvangsten

15.961

0

15.961

0

0

0

0

X Noot
1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740; Kamerstukken II 2020/21, 35 776, Kamerstukken II 2020/21, 35 797.

Toelichting

Het financieel instrument Opdrachten wordt incidenteel verhoogd met € 30,5 miljoen. Dit betreft een overboeking van de middelen voor sneltesten van Artikel 3.

Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

9.309.068

– 31.250

9.277.818

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

             

waarvan overig

9.309.068

– 31.250

9.277.818

0

0

0

0

Totale uitgaven

9.372.886

– 31.250

9.341.636

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bekostiging

8.805.893

0

8.805.893

0

0

0

0

Bekostiging vo-instellingen

8.658.684

 

8.658.684

       

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

17.648

 

17.648

       

Bekostiging Caribisch Nederland

17.787

 

17.787

       

Prestatiebox

0

 

0

       

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

107.234

 

107.234

       

Aanvullende regelingen leerlingendaling

4.540

 

4.540

       

Subsidies (regelingen)

306.964

0

306.964

0

0

0

0

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.540

 

19.540

       

Regeling zomerscholen vo

9.000

 

9.000

       

Nieuwe leerweg

12.000

 

12.000

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

94.000

 

94.000

       

Extra hulp voor de klas

112.000

 

112.000

       

Overige subsidies

60.424

 

60.424

       

Opdrachten

149.295

– 31.250

118.045

0

0

0

0

Opdrachten

19.495

 

19.495

       

Sneltesten

129.800

– 31.250

98.550

       

Bijdragen aan agentschappen

64.596

0

64.596

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

64.596

 

64.596

       

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

45.858

0

45.858

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

4.680

 

4.680

       

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

41.178

 

41.178

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

280

0

280

0

0

0

0

GRAZ (ECML) en PISA

280

 

280

       

Ontvangsten

7.391

0

7.391

0

0

0

0

X Noot
1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740; Kamerstukken II 2020/21, 35 776, Kamerstukken II 2020/21, 35 797.

Toelichting

Het financieel instrument Opdrachten wordt incidenteel verlaagd met € 31,3 miljoen. Dit betreft voor € 30,5 miljoen een overboeking van de middelen voor sneltesten naar Artikel 1. De overige € 0,8 miljoen wordt overgeboekt naar Artikel 95 voor de extra interne capaciteit.

Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

5.221.209

23.200

5.244.409

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

             

waarvan overig

5.221.209

23.200

5.244.409

0

0

0

0

Totale uitgaven

5.186.874

23.200

5.210.074

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bekostiging

4.463.428

0

4.463.428

0

0

0

0

Bekostiging mbo-instellingen

3.804.096

 

3.804.096

       

Bekostiging Caribisch Nederland

9.763

 

9.763

       

Bekostiging vavo

67.365

 

67.365

       

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

247.215

 

247.215

       

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

206.011

 

206.011

       

Regionaal Investeringsfonds

22.425

 

22.425

       

Salarismix Randstadregio's

51.503

 

51.503

       

Regionaal Programma

30.550

 

30.550

       

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

24.500

 

24.500

       

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

0

 

0

       

Gelijke kansen

0

 

0

       

Subsidies (regelingen)

500.833

3.900

504.733

0

0

0

0

Praktijkleren

294.009

 

294.009

       

Leven lang ontwikkelen

10.590

 

10.590

       

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

21.360

 

21.360

       

Loopbaanoriëntatie

2.275

 

2.275

       

Vakwedstrijden mbo

4.100

 

4.100

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

35.000

 

35.000

       

Extra hulp voor de klas

104.000

 

104.000

       

Sneltesten

3.000

3.900

6.900

       

Overige subsidies

26.499

 

26.499

       

Opdrachten

9.378

19.300

28.678

0

0

0

0

Opdrachten

9.378

 

9.378

       

Sneltesten

0

19.300

19.300

       

Bijdragen aan agentschappen

19.873

0

19.873

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.393

 

16.393

       

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.480

 

3.480

       

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

70.537

0

70.537

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

8.300

 

8.300

       

Wet SLOA

1.103

 

1.103

       

SBB

61.134

 

61.134

       

Bijdragen aan medeoverheden

122.825

0

122.825

0

0

0

0

RMC's

41.451

 

41.451

       

Educatie

62.174

 

62.174

       

Caribisch Nederland

0

 

0

       

Regionaal Programma

19.200

 

19.200

       

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

0

0

0

X Noot
1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740; Kamerstukken II 2020/21, 35 776, Kamerstukken II 2020/21, 35 797.

Toelichting

Het financieel instrument Subsidies wordt incidenteel verhoogd met € 3,9 miljoen. Daarnaast wordt het financieel instrument Opdrachten incidenteel verhoogd met € 19,3 miljoen in 2021. Beide bedragen betreffen de middelen voor het beschikbaar stellen van zelftesten aan studenten en docenten in het mbo.

Beleidsartikel 6 en 7. Hoger onderwijs

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.619.720

3.600

4.623.320

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

             

waarvan overig

4.619.720

3.600

4.623.320

0

0

0

0

Totale uitgaven

4.112.995

3.600

4.116.595

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bekostiging

3.995.369

0

3.995.369

0

0

0

0

Bekostiging onderwijsdeel2

3.653.390

 

3.653.390

       

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

87.882

 

87.882

       

Studievoorschot kwaliteitsafspraken3

246.091

 

246.091

       

Studievoorschotvouchers

245

 

245

       

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

7.761

 

7.761

       

Subsidies (regelingen)

35.619

3.600

39.219

0

0

0

0

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

2.500

 

2.500

       

Sneltesten

0

3.600

3.600

       

Overige subsidies

33.119

 

33.119

       

Bijdrage aan agentschappen

13.174

0

13.174

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.174

 

13.174

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

68.833

0

68.833

0

0

0

0

NWO: Praktijkgericht onderzoek

54.213

 

54.213

       

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.144

 

10.144

       

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

4.476

 

4.476

       

Ontvangsten

1.213

0

1.213

0

0

0

0

X Noot
1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740; Kamerstukken II 2020/21, 35 776, Kamerstukken II 2020/21, 35 797.

X Noot
2

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

X Noot
3

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

6.289.155

44.700

6.333.855

210.602

250.562

286.753

322.936

waarvan garantieverplichtingen

             

waarvan overig

6.289.155

44.700

6.333.855

0

0

0

0

Totale uitgaven

5.843.930

44.700

5.888.630

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bekostiging

5.789.306

0

5.789.306

0

0

0

0

Bekostiging onderwijsdeel2

2.737.513

 

2.737.513

       

Bekostiging onderzoeksdeel

2.193.737

 

2.193.737

       

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

707.959

 

707.959

       

Studievoorschot kwaliteitsafspraken3

150.097

 

150.097

       

Studievoorschotvouchers

0

 

0

       

Profilering en zwaartepuntvorming4

0

 

0

       

Subsidies (regelingen)

48.866

3.000

51.866

0

0

0

0

Nuffic

14.419

 

14.419

       

Studiekeuze123

2.504

 

2.504

       

Vluchteling Studenten UAF

2.457

 

2.457

       

Handicap & Studie

698

 

698

       

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

249

 

249

       

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

249

 

249

       

Open en online onderwijs

1.965

 

1.965

       

Sneltesten

0

3.000

3.000

       

Overige subsidies

26.325

 

26.325

       

Opdrachten

2.949

41.700

44.649

0

0

0

0

Opdrachten

2.949

 

2.949

       

Sneltesten

0

41.700

41.700

       

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.809

0

2.809

0

0

0

0

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

1.799

 

1.799

       

United Nations University (UNU)

1.010

 

1.010

       

Nuffic, SK123, UAF, H&S, ISO en LSVb

0

 

0

       

Ontvangsten

16

0

16

0

0

0

0

X Noot
1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740; Kamerstukken II 2020/21, 35 776, Kamerstukken II 2020/21, 35 797.

X Noot
2

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

X Noot
3

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

X Noot
4

De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.

Toelichting

In de artikelen 6 en 7 wordt het financieel instrument Subsidies incidenteel verhoogd met respectievelijk € 3,6 miljoen en € 3,0 miljoen. Daarnaast wordt in artikel 7 ook het financieel instrument Opdrachten incidenteel verhoogd met € 41,7 miljoen. Al deze bedragen betreffen de middelen voor het beschikbaar stellen van zelftesten aan studenten en docenten in het hbo en wo.

Niet-Beleidsartikel 95. Apparaat kerndepartement

Tabel 6 Budgettaire gevolgen art. 95 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 9e ISB 2021

Stand 9e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

277.179

750

277.929

0

0

0

0

Uitgaven

277.179

750

277.929

0

0

0

0

               

Personele uitgaven

210.845

750

211.595

       

waarvan eigen personeel

200.744

 

200.744

       

waarvan inhuur externen

5.930

750

6.680

       

waarvan overige personele uitgaven

4.171

 

4.171

       

Materiële uitgaven

66.334

 

66.334

       

waarvan ICT

20.547

 

20.547

       

waarvan bijdrage aan SSO's

16.303

 

16.303

       

waarvan overige materiële uitgaven

29.484

 

29.484

       

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

 

0

       

Ontvangsten

567

0

567

0

0

0

0

X Noot
1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740; Kamerstukken II 2020/21, 35 776, Kamerstukken II 2020/21, 35 797.

Toelichting

Artikel 95 wordt incidenteel verhoogd met € 0,8 miljoen.