35 650 XIII Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2020

Met deze brief informeer ik u over de nu voorziene begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35 650 XIII, nrs. 1 en 2). Het betreft verhogingen voor de verplichtingen en uitgaven en verlagingen van de ontvangsten die nu in beeld zijn. Op basis van de definitieve realisatiecijfers kunnen de exacte begrotingswijzigingen, die worden verwerkt in de Slotwet 2020, mogelijk afwijken. Het totaal aan verplichtingen, uitgaven en ontvangsten wordt binnen de EZK-begroting 2020 gedekt.

In onderstaand overzicht treft u de op dit moment voorziene begrotingswijzigingen aan op de EZK-begroting sinds de 2e suppletoire begroting 2020.

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Onderzoek en opdrachten

200

   

2

TO2-instituten

2.305

733

 

2

TNO

6.824

840

 

2

NWO-TTW

 

3.126

 

2

Internationaal Innoveren

1.066

522

 

2

TOGS

704

704

 

2

TVL

400.000

   

2

Overige bijdragen aan organisaties

827

   

2

Stortingen begrotingsreserves garantieregelingen

     

2

waaronder BMKB

26.897

229.897

 

2

waaronder Groeifaciliteit

1.506

1.506

 

2

waaronder Garantie Ondernemingsfinanciering

 

165.462

 

2

waaronder Klein Krediet Corona

1.800

165.800

 

2

waaronder MKB-financiering

677

677

 

3

Ontvangsten Innovatiekrediet

   

– 8.800

4

Extra storting in Calamiteitenfonds Limburg

900

900

 

4

Meerjarenafspraken-Energie (MJA-E)

 

522

 

4

SDS

 

250

 

4

DEI+

300

1.160

 

4

MOOI

 

1.780

 

4

NRG

389

155

 

4

AT

84

84

 

4

NEa

389

389

 

4

Storting in begrotingsreserve Duurzame Energie

21.986

21.986

 

Toelichting

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Onderzoek en opdrachten

Op het onderzoeksbudget vindt een overschrijding van het verplichtingenbudget plaats van circa € 0,2 miljoen. De reden hiervoor is het meerjarig vastleggen van de opdracht aan het CBS voor het vervolg van de Monitor Brede Welvaart. Dit betreft de periode 2020 t/m 2022.

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

TO2-instituten

Voor NLR zal de verplichtingenrealisatie naar verwachting € 1,6 miljoen hoger uitvallen dan de raming in de 2e suppletoire begroting. Hiervan hangt € 0,9 miljoen samen met de toekenning voor 2021 van de middelen uit de beëindigde regeling Stimulering Europees Onderzoek (SEO). Verder is € 0,5 miljoen nodig voor de dekking van de windtunnel en is € 0,35 miljoen nodig voor de European Transonic Windtunnel (ETW). Daarnaast valt de kasrealisatie in 2020 voor NLR € 0,7 miljoen hoger uit, onder meer voor financiering van de ETW. Voor Deltares is in 2020 € 0,5 miljoen meer verplichtingenbudget nodig, waarvan € 0,2 miljoen voor de toekenning voor het jaar 2021 van de middelen uit de beëindigde regeling SEO en € 0,3 miljoen voor onderzoek op het gebied van mijnbouw. Voor MARIN is € 0,2 miljoen meer verplichtingenbudget nodig voor de toekenning voor het jaar 2021 van de middelen uit de beëindigde regeling SEO.

TNO

De verhoging van het verplichtingbudget voor TNO met € 6,8 miljoen houdt verband met opdrachten die in de laatste maanden van 2020 aan TNO zijn verleend. Het gaat hierbij met name om € 4,0 miljoen van het Ministerie van J&V voor diverse kennisprojecten, € 2,5 miljoen voor het toekennen voor het jaar 2021 van de middelen uit de beëindigde regeling Stimulering Europees Onderzoek (SEO), € 0,1 miljoen van het Ministerie van LNV voor de studiegroep normeren en beprijzen stikstof en € 0,2 miljoen van het Ministerie van BZK voor legal engineering. Het kasbudget wordt met € 0,8 miljoen verhoogd, waarvan € 0,5 miljoen voor een project voor een waterstofverbrandingsmotor en circa € 0,3 miljoen heeft betrekking op een bijdrage van de Ministeries van BZK en J&V op het gebied van legal engineering en van het Ministerie van LNV voor de ondersteuning van de studiegroep normeren en beprijzen stikstof.

NWO-TTW

Het kasbudget van NWO-TTW wordt in 2020 met € 3,1 miljoen verhoogd in verband met een hogere liquiditeitsbehoefte voor de uitvoering van projecten.

Internationaal Innoveren

Het verplichtingenbudget van de regeling Internationaal innoveren wordt naar verwachting met € 1 miljoen overschreden en het kasbudget met € 0,5 miljoen. Dit hangt onder meer samen met de toekenningen die plaatsvinden in het kader van het Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) programma.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De uiteindelijke realisatie valt naar verwachting in 2020 € 0,7 miljoen hoger uit dan de raming bij de 2e suppletoire begroting.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het verplichtingenbudget voor de TVL van € 1,2 miljard is gebaseerd op het door de ondernemers in de subsidieaanvraag geraamde omzetverlies. Bij de subsidievaststelling zal echter worden uitgegaan van het gerealiseerde omzetverlies. Het administratief vast te leggen verplichtingenbedrag zal naar verwachting circa € 400 miljoen hoger uitvallen dan de raming bij de 2e suppletoire begroting en uitkomen op € 1,6 miljard, omdat bij de vastgelegde verplichtingen rekening wordt gehouden met de eventuele maximale subsidieverlening bij 100% omzetverlies. Het kasbudget is gebaseerd op het door de ondernemers geraamde omzetverlies en wordt daarom gehandhaafd op € 1,2 miljard.

Overige bijdragen aan organisaties

Dit betreft een hogere realisatie van het verplichtingenbudget ten behoeve van het Investor Relations Programma van de NFIA. In het kader van dit programma worden verplichtingen aangegaan voor vijf jaar voor de periode 2020–2024. De kasuitfinanciering vindt verspreid over deze vijf jaar plaats.

Stortingen begrotingsreserves garantieregelingen

In 2020 zal naar verwachting in totaal aanvullend op de huidige raming € 563,5 miljoen worden gestort in de begrotingsreserves van de garantieregelingen. Dit betreft onder meer de kasbuffers die als gevolg van de coronamaatregelen aan de EZK-begroting zijn toegevoegd.

Het betreft de volgende stortingen: BMKB (€ 229,9 miljoen), Garantie Ondernemingsfinanciering (€ 165,5 miljoen), Klein Krediet Corona (€ 165,8 miljoen), Groeifaciliteit (€ 1,5 miljoen) en MKB-financiering (€ 0,7 miljoen). De daadwerkelijke storting, die aan het einde van het uitvoeringsjaar op basis van de gerealiseerde premieontvangsten en schade-uitgaven wordt bepaald, kan hiervan afwijken. Dit voorjaar zal de omvang van de risicoreserves worden herijkt op basis van de benutting van de corona-garantieregelingen. Dit kan tot (meerjarige) bijstellingen leiden.

Artikel 3 Toekomstfonds

Ontvangsten innovatiekrediet

De ontvangsten Innovatiekrediet vallen naar verwachting € 8,8 miljoen lager uit dan geraamd. Als gevolg van de coronacrisis is aan ondernemingen de mogelijkheid van uitstel van aflossing en rentebetaling verleend, waardoor de ontvangsten naar verwachting op een lager niveau zullen uitkomen.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Extra storting in Calamiteitenfonds Limburg

De stichting Calamiteitenfonds mijn(water)schade Limburg herstelt woningen die schade hebben door de voormalige steenkolenwinning in Limburg. In de brief van 23 september 2020 aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 32 849, nr. 206) is toegezegd dat de stichting operationeel blijft zolang de structurele afhandeling van mijnbouwschade ten gevolge van de voormalige steenkolenwinning in Limburg via de Commissie Mijnbouwschade nog niet van kracht is. In november 2020 heeft de stichting een verzoek ingediend voor nieuwe subsidie, omdat haar bestaande middelen nagenoeg zijn uitgeput. De stichting ontvangt een aanvullende subsidie van € 0,9 miljoen, zodat panden met mijnbouwschade weer kunnen worden hersteld.

Meerjarenafspraken-Energie (MJA-E)

RVO.nl verwacht in 2020 een hoger percentage van de nog openstaande bedragen uit te moeten betalen, waardoor een ophoging van het beschikbare kasbudget met € 0,5 miljoen noodzakelijk is.

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Op grond van de nieuwste prognoses die RVO heeft opgesteld op basis van de toegekende nieuwe beschikkingen en uitfinanciering van de bestaande beschikkingen wordt voorgesteld om het kasbudget voor de SDS met € 0,25 miljoen te verhogen ten opzichte van de stand zoals bij de Najaarsnota geraamd.

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

Op grond van de nieuwste prognoses die RVO heeft opgesteld op basis van de toegekende nieuwe beschikkingen en uitfinanciering van de bestaande beschikkingen wordt voorgesteld om het kasbudget voor de DEI+ met € 1,2 miljoen te verhogen ten opzichte van de stand zoals bij de Najaarsnota geraamd.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Op grond van de nieuwste prognoses die RVO heeft opgesteld op basis van de toegekende nieuwe beschikkingen en uitfinanciering van de bestaande beschikkingen wordt voorgesteld om het kasbudget voor de MOOI met € 1,8 miljoen te verhogen ten opzichte van de stand zoals bij de Najaarsnota geraamd.

Nuclear Research and consultancy Group (NRG)

In 2020 is de subsidie voor NRG voor het jaar 2021 verstrekt en voor een deel bevoorschot. De subsidie 2021 is met € 0,4 miljoen verhoogd ten opzichte van de eerdere inschatting, wat ook een hogere bevoorschotting in 2020 van € 0,16 miljoen tot gevolg heeft.

Agentschap Telecom (AT)

Het budget wordt naar verwachting met € 0,1 miljoen overschreden. De overschrijding is het gevolg van een additionele opdracht aan Agentschap Telecom voor ondersteunende activiteiten bij de realisatie van windparken.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Het voor de NEa beschikbare budget wordt naar verwachting met € 0,4 miljoen overschreden. De hogere realisatie is het gevolg van een aanvullende opdracht met betrekking tot de CO2-heffing voor de industrie.

Storting in begrotingsreserve Duurzame Energie

Bij 2e suppletoire begroting 2020 is nog uitgegaan van een storting in 2020 van niet-bestede middelen voor de MEP, SDE, SDE+, HER en ISDE in de reserve duurzame energie van € 1.222 miljoen. Op basis van de laatste prognoses zal dit bedrag naar verwachting € 22 miljoen hoger uitvallen, waarmee de totale storting uitkomt op € 1.244 miljoen. De daadwerkelijke storting is afhankelijk van de exacte omvang van de uitgaven duurzame energie die pas eind 2020 is vast te stellen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven