Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135650-B nr. 4

35 650 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 december 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt het bedrag van de algemene uitkering van € 26.884.046.000 vervangen door € 26.905.046.000.

B

De begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting1

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

gemeentefonds

31.901.410

31.901.410

31.901.410

1.164.173

1.250.541

1.250.541

430.598

430.598

430.598

X Noot
1

Stand inclusief mutaties 1e ISB 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35 480, nr. 1) en mutaties 2e ISB 2020 (Kamerstukken 2019/20, 35 544, nr. 1)

Toelichting

Het coronavirus en bijbehorende maatregelen raken ons allen. Het kabinet erkent dat de 5,3 miljoen kinderen, jongeren en jongvolwassenen wellicht minder getroffen worden door het virus zelf, maar wel hard door de coronamaatregelen. Daarom zijn er voor de jeugd aanvullende afspraken gemaakt, waaronder een Jeugdpakket.

Jeugdpakket corona

Het kabinet geeft een extra impuls van € 58,5 mln. aan gemeenten om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Met het Jeugdpakket wil het kabinet bestaande initiatieven opschalen en nieuwe initiatieven laten opzetten. Er wordt € 40 mln. toegevoegd aan de algemene uitkering in het Gemeentefonds. Daarvan wordt € 21 mln. toegekend voor 2020 (via deze nota van wijziging op de 2e suppletoire begroting 2020 gemeentefonds) en wordt € 19 mln. toegekend voor 2021 (via een 1e incidentele suppletoire begroting 2021 gemeentefonds).

Afdrachten aan het Gemeentefonds hebben gevolgen voor de belastingontvangsten. Deze worden op artikel 1 Belastingen van de begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) verantwoord. De budgettaire gevolgen voor de belastingontvangsten worden in de Slotwet 2020 van Financiën verwerkt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief