Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135600 nr. 58

35 600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2021

Ik heb uw Kamer eerder geïnformeerd dat ik, naar aanleiding van een motie van het lid Bisschop c.s.1, de SER heb gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om afspraken te maken met het oog op een langjarig economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de landbouwsector. De SER heeft deze verkenning afgerond en openbaar gemaakt. Via deze brief bied ik de verkenning aan uw Kamer aan2.

Dit is een eerste stap om te komen tot afspraken over een langjarig toekomstperspectief. De SER stelt dat het nu aan het kabinet en het parlement is om de kaders en randvoorwaarden vast te stellen voor een akkoordproces. Ik zal de verkenning daarom ook aanbieden aan de informateur zodat hierover aan de formatietafel verdere afspraken kunnen worden gemaakt.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Kamerstuk 35 600, nr. 43

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl