Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135600 nr. 43

35 600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het voor een economisch en ecologisch duurzaam en langjarig toekomstperspectief, zoals mede verwoord in de visienota kringlooplandbouw, voor de agrarische sector van belang is om zoals in de Foodvalley met sector- en ketenpartijen, banken, relevante maatschappelijke organisaties en regionale overheden afspraken te maken over onder meer:

  • de invulling en financiering van bronmaatregelen in het programma stikstofreductie en natuurverbetering;

  • ontwikkeling en erkenning van emissiebeperkende technieken en managementmethoden, en de noodzakelijke experimenteerruimte hiervoor;

  • bedrijfsspecifieke monitoring en afrekening van emissies en de invoering van een afrekenbare stoffenbalans;

  • een verdienmodel voor emissiebeperkende en andere verduurzamingsmaatregelen;

  • het vermarkten van nieuwe concepten;

  • introductie van heffingen op producten waarvan de opbrengst wordt ingezet voor verduurzaming;

  • de inzet van blauw-groene diensten;

  • investeringsmogelijkheden (langjarig) voor boeren voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering;

  • duidelijkheid over de opgaven met betrekking tot onder meer stikstof, waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit;

  • de ruimte voor regionale initiatieven en gebiedsprocessen;

en gaat over tot de orde van de dag.

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om binnen afzienbare tijd tot dergelijke afspraken te komen met het oog op een integrale aanpak, en duidelijkheid, ruimte en een economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de vele gezinsbedrijven in de agrarische sector,

Bisschop