35 600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN HARBERS

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bevoegd gezag het label «stikstofgevoelig» kan toekennen aan particuliere gronden;

constaterende dat dit tot veel ophef heeft geleid;

constaterende dat het wenselijk is om in ieder geval grondeigenaren te betrekken bij een voornemen tot toekenning van het label «stikstofgevoelig»;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken of er een andere procedure mogelijk is, waarbij de grondeigenaren actief op de hoogte worden gesteld van het voornemen om het label «stikstofgevoelig» toe te kennen en waarbij grondeigenaren de mogelijkheid hebben om hierin te participeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Harbers

Naar boven