Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135575 nr. 7

35 575 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 oktober 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 71p, tweede lid, «ieder kalenderjaar» vervangen door «ieder kalenderjaar na het kalenderjaar 2021».

TOELICHTING

In het wetsvoorstel is een tariefpad opgenomen, waarbij beoogd is dat het tarief op € 30 start in 2021 en vervolgens jaarlijks volgens een specifiek prijspad wordt verhoogd. Door een omissie in het voorgestelde artikel 71p van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) wordt het tarief echter ook bij aanvang van het kalenderjaar 2021 verhoogd. Dit is niet beoogd en strookt ook niet met de toelichting op het wetsvoorstel. Deze nota van wijziging herstelt deze omissie. Ten overvloede wordt opgemerkt dat het tarief op grond van artikel 90 Wbm bij aanvang van het kalenderjaar 2021 wel wordt geïndexeerd.

Uitvoeringsgevolgen

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft het wetsvoorstel beoordeeld met de HUF-toets. Voor het herstel van de omissie geldt dat de door de NEa ter zake van het wetsvoorstel uitgebrachte HUF-toets onverkort van kracht is.1

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Bijlage bij Kamerstukken II, 2020/21, 35 575, nr. 3.