35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

35 873 Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Z1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 5 juli 2021

De leden van de vaste commissie voor Financiën2 hebben in hun vergadering van 20 april 2021 besloten de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst te verzoeken om een overzicht te geven van wat de leden nog aan fiscale voorstellen kunnen verwachten van het demissionaire kabinet en wanneer deze aan het parlement worden voorgelegd, zodat gespreide behandeling mogelijk is. Voorts wensen de leden, naar aanleiding van voorstellen van de Amerikaanse regering, geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen op het gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting.3 Tevens wensen de leden op de hoogte te worden gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het algemeen en de voortgang van de notificatie van de BIK bij de Europese Commissie in het bijzonder.

Hierover is op 19 mei 2021 een brief gestuurd aan de Staatssecretaris.

De Staatssecretaris heeft op 5 juli 2021 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Financiën, Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Den Haag, 19 mei 2021

De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben in hun vergadering van 20 april 2021 besloten u te verzoeken om een overzicht te geven van wat de leden nog aan fiscale voorstellen kunnen verwachten van het demissionaire kabinet en wanneer deze aan het parlement worden voorgelegd, zodat gespreide behandeling mogelijk is. Voorts wensen de leden, naar aanleiding van voorstellen van de Amerikaanse regering, geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen op het gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting.4 Tevens wensen de leden op de hoogte te worden gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het algemeen en de voortgang van de notificatie van de BIK bij de Europese Commissie in het bijzonder. Naar aanleiding van de brief van de Minister van Financiën van 23 april 2021 hebben de leden bij hun vergadering van 11 mei 2021 nogmaals benadrukt dat zij graag per brief en in een, op korte termijn te organiseren, overleg dan wel briefing geïnformeerd wensen te worden over deze onderwerpen.5

De leden van de vaste commissie voor Financiën zien uw reactie met belangstelling en bij voorkeur binnen vier weken na dagtekening van deze brief tegemoet.

Hoogachtend,

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën N.J.J. van Kesteren

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN – FISCALITEIT EN BELASTINGDIENST

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2021

De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben mij op 19 mei jl. verzocht om een overzicht te verstrekken van de fiscale voorstellen die naar verwachting op korte termijn ingediend worden. In deze brief wordt een overzicht gegeven van de wetsvoorstellen die naar verwachting dit jaar ingediend worden en wordt specifiek weergegeven welke maatregelen in de wetsvoorstellen binnen het pakket Belastingplan 2022 zitten.

Daarnaast verzochten deze leden om op de hoogte te worden gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Aan dat verzoek ben ik tegemoet gekomen door middel van de Kamerbrief «Intrekking Baangerelateerde investeringskorting».6 In deze brief wordt aanvullende informatie verstrekt.

Ten slotte werd verzocht om meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting. Die informatie heb ik met uw Kamer gedeeld middels een afschrift van de Kamerbrief «Naar een internationaal akkoord over de herziening van het internationale belastingsysteem» van 14 juni jl.7

Overzicht fiscale voorstellen

Er worden dit jaar naar verwachting negen fiscale wetsvoorstellen ingediend. Het pakket Belastingplan 2022 – dat naar verwachting uit zes wetsvoorstellen bestaat – wordt op Prinsjesdag ingediend. In de bijlage bij deze brief vindt u een tabel waarin per wetsvoorstel in het pakket wordt aangegeven welke maatregelen daarin zitten. Daarbij geldt uiteraard dat nog aan de wetgeving wordt gewerkt en er nog wijzigingen kunnen optreden. De overige drie wetsvoorstellen worden afzonderlijk ingediend.

Het pakket Belastingplan zal naar verwachting bestaan uit zes wetsvoorstellen:

 • 1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022

 • 2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022

 • 3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

 • 4. Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing

 • 5. Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen

 • 6. Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane

Naast het pakket Belastingplan 2022 worden naar verwachting de volgende fiscale wetsvoorstellen ingediend:

 • 1. Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (zomer 2021)

 • 2. Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 (september 2021)

 • 3. Wetvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen (winter 2021/2022)

Aanvullende informatie Baangerelateerde investeringskorting

Ik wil graag gebruik maken van de gelegenheid om uw Kamer van aanvullende informatie met betrekking tot de BIK te voorzien. Deze informatie is op 9 juni jl. ook aan de Tweede Kamer verstrekt.8 Het wetsvoorstel voor het intrekken van de BIK is op 25 juni jl. ingediend bij de Tweede Kamer.

Daarnaast wil het kabinet, om de achterliggende doelstellingen van de BIK toch zoveel mogelijk te realiseren, de vrijvallende middelen inzetten om de AWf-premies voor 2021 te verlagen. De ministeriële regeling waarin deze verlaging per 1 augustus wordt geregeld, is 25 juni jl. vastgesteld en wordt spoedig gepubliceerd in de Staatscourant. Softwareleveranciers en uitvoeringsinstanties kunnen dan tijdig hun systemen aanpassen.

De AWf-premies zijn als volgt vastgesteld. De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, J.A. Vijlbrief

Overzicht wetsvoorstellen inclusief maatregelen in pakket Belastingplan 2022

Het pakket Belastingplan zal naar verwachting bestaan uit zes wetsvoorstellen:

 • 1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022

 • 2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022

 • 3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

 • 4. Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing

 • 5. Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen

 • 6. Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane

In onderstaande tabel wordt per wetsvoorstel aangegeven welke maatregelen daarin zitten. Daarbij geldt uiteraard dat nog aan de wetgeving gewerkt wordt en er nog wijzigingen kunnen optreden.

Wetsvoorstel Belastingplan 2022

Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19

Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten

Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken t.b.v. het stimuleren van innovatie

Temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting (Sofina)

Aanscherpen CO2- schijfgrenzen en tarieven bpm voor de jaren 2022 – 2025 i.v.m. autonome vergroening

Uitbreiding overgangsrecht postcoderoosregeling

Voorkoming van mogelijk dubbele belastingheffing energieopslag

Wijziging met betrekking tot bijzondere situatie toekenning IACK bij buitenlandse belastingplichtigen

Introductie van recht op huurtoeslag bij overschrijding van maximum huurgrens mits vóór deze overschrijding t.a.v. de woning op enig moment recht op huurtoeslag bestond

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022

Wijzigingen eigenwoningregeling op het terrein van gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede op het terrein van overlijden van een van de partners

Verduidelijken precieze berekenwijze achterliggende parameters voor box 3 (geen materiële wijziging)

Herstel technische omissies van de Wet aanpassing box 3

Vereenvoudigen aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten en uitgaven S&O bij mededeling

Voorkomen samenloop vrijstelling voor aardgas dat wordt gebruikt als additief en vulstof en nihiltarief voor gas dat op de eigen installatie is ontstaan

Aanpassing voorwaarden verlaagd energiebelastingtarief voor walstroom

Verduidelijking dat de bpm is bedoeld voor motorrijtuigen die van de weg gebruik maken

Introductie rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór verkrijging, maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden bij het hoofdverblijfcriterium in de overdrachtsbelasting

Herformuleren antimisbruikbepaling woningwaardegrens startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting

Schrappen van het woord onmiddellijk in artikel 15–1-p van de WBR (technische wijziging)

Schrappen van de verwijzing naar Wet educatie en onderwijs in artikel 15–1-k (technische wijziging)

Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-wetgeving voor e-commerce

Introductie wettelijke grondslag verplichting maandelijkse gegevensuitlevering van kinderopvangorganisaties aan Toeslagen

Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

Specifieke regeling

Wetsvoorstel verlaging verhuurderheffing

Specifieke regeling

Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen

Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot het uitbreiden van de compensatieregeling kinderopvangtoeslag met situaties waarin het stelsel van de kinderopvangtoeslag te hard uitpakte

Codificatie van goedkeurend beleid m.b.t. een tegemoetkoming van de werkelijke schade bij gedupeerden kinderopvangtoeslag bij onterechte kwalificatie opzet of grove schuld

Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot een OGS-tegemoetkoming voor gedupeerden kinderopvangtoeslag bij wie een verzoek om minnelijke schuldsanering geweigerd is vanwege een onterechte kwalificatie OGS

Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot een noodvoorziening voor gedupeerden in de toeslagen die in een acute financiële noodsituatie verkeren

Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot het kwijtschelden van toeslagschulden van ouders die recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000 en van hun «huidige» partner

Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot een forfaitaire tegemoetkoming van € 30.000 voor gedupeerde ouders bij de kinderopvangtoeslag

Codificatie goedkeurend beleid met betrekking tot de compensatie voor afgeloste publieke schulden i.v.m. Toeslagenaffaire

Codificatie goedkeurend beleid kwijtschelding belastingschulden i.v.m. Toeslagenaffaire

Introductie wettelijke grondslag voor kwijtschelden andere publieke schulden

Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot compensatie openstaande schulden ouders in wettelijk of minnelijk schuldentraject

In bepaalde gevallen verlengen termijn voor aanvraag compensatie/tegemoetkoming hogere werkelijke schade

Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane

Introductie specifieke wettelijke grondslag voor gebruik van zowel eigen camera's als die van derden door de Douane

Wetgeving om de Algemene douanewet op de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan te laten sluiten

Introductie wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie tussen de Douane, Kmar en Politie i.h.k.v. M.I.T.


X Noot
1

Letter Z heeft alleen betrekking op 35 572.

X Noot
2

Samenstelling:

Essers (CDA), vac. (PvdD), Backer (D66), Ester (CU), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Apeldoorn (SP), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), N.J.J. van Kesteren (CDA) (voorzitter), Schalk (SGP), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD), Van Ballekom (VVD), Berkhout (Fractie-Nanninga), Crone (PvdA), Frentrop (FVD) Geerdink (VVD), Karimi (GL) (ondervoorzitter), Van der Linden (Fractie-Nanninga), Otten (Fractie-Otten), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL), Van der Voort (D66), Raven (OSF), Prast (PvdD)

X Noot
3

Peter de Waard, «VS bepleiten mondiaal minimumtarief voor winst- en vennootschapsbelasting om race to the bottom te stoppen», in: De Volkskrant, 6 april 2021; Laurens Berentsen, «Biden brengt «eerlijke» belasting multinationals ineens dichterbij», in: Financieel Dagblad, 8 april 2021.

X Noot
4

Peter de Waard, «VS bepleiten mondiaal minimumtarief voor winst- en vennootschapsbelasting om race to the bottom te stoppen», in: De Volkskrant, 6 april 2021; Laurens Berentsen, «Biden brengt «eerlijke» belasting multinationals ineens dichterbij», in: Financieel Dagblad, 8 april 2021.

X Noot
5

Kamerstukken I 2020/21, 21 501-07, CW.

X Noot
6

Kamerstukken I 2020/21, 35 572/35 659, X.

X Noot
7

Kamerstukken I 2020/21, 32 140/35 241/35 305, H.

X Noot
8

Kamerstukken II 2020/2021, 35 572, nr. 91.

Naar boven