Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XVI nr. 9

35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 september 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 komt te luiden:

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

25.817.577

26.292.026

204.719

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Volksgezondheid

2.265.239

2.575.005

13.903

2

Curatieve Zorg

3.413.893

3.389.019

95.053

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.513.176

11.389.116

5.691

4

Zorgbreed beleid

1.874.328

2.158.939

68.655

5

Jeugd

117.426

117.426

9.182

6

Sport en bewegen

356.475

380.487

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.625.749

5.625.749

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

9

Algemeen

32.024

35.892

0

10

Apparaat Kerndepartement

371.406

371.732

8.594

11

Nog onverdeeld

7.576

7.576

0

Toelichting

Algemeen

Na indiening van de VWS-begroting 2021 zijn bij derde incidentele suppletoire begroting 2020 garantieregelingen opgenomen en middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van testcapaciteit voor 2020 en 2021, in het bijzonder voor de capaciteit van laboratoria om de testen te kunnen verwerken. Deze nota van wijziging bevat:

  • de herziening van de garantiestaat in verband met de garantieregelingen die betrekking hebben op de laboratoriumcapaciteit;

  • de budgettaire verwerking van de uitbreiding van de middelen voor het vergroten van de laboratoriumcapaciteit. Het betreft een bedrag van € 250,4 miljoen in 2020 en € 405,2 miljoen in 2021.

Onderdeel B

Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingsartikelen

2.1 Beleidsprioriteiten

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.589

– 60

 

2) GGD'en en veiligheidsregio's

511

459

 

3) IC-capaciteit

118

167

20

4) Ondersteuning sportsector

146

   

5) Ondersteuning zorgpersoneel

33

3

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

42

25

 

7) Testcapaciteit

551

405

 

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

455

300

 

9) Zorgbonus

1.327

834

 

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

57

13

 

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

17

111

 

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

   

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

 
       

Totaal

5.051

2.302

20

X Noot
1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg

X Noot
2

2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 34 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, nr. ISB 2 en 3 volgen

2.5 Overzicht risicoregelingen

Tabel 2 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

o.g.v.

Uitstaande Garanties 2019

Geraamd te verlenen 2020

Geraamd te vervallen 2020

Uitstaande garanties 2020

Geraamd te verlenen 2021

Geraamd te vervallen 2021

Uitstaande Garanties 2021

Garantie plafond

Totaal plafond

2

Voorzieningen tbv De Hoogstraat

Begrotingswet

8.043

 

833

7.210

 

833

6.377

 

7.210

2

Voorzieningen tbv Ziekenhuizen

Regeling 1958

167.626

 

27.057

140.569

 

24.372

116.197

 

140.569

3

Voorzieningen tbv Verpleeghuizen

Financiering

7.012

 

1.558

5.454

 

898

4.556

 

5.454

3

Voorzieningen tbv Psychiatrische instellingen

Regeling 1958

15.888

 

2.480

13.408

 

2.480

10.928

 

13.408

3

Voorzieningen tbv Zwakzinnigen inrichtingen

Regeling 1958

3.260

 

713

2.547

 

621

1.926

 

2.547

3

Voorzieningen tbv Overige instellingen

Regeling 1958

151

 

43

108

 

43

65

 

108

3

Voorzieningen tbv Instellingen gehandicapten

Regeling 1958

12.706

 

1.765

10.941

 

1.765

9.176

 

10.941

3

Voorzieningen tbv Zwakzinnigen inrichtingen

Rijksregeling

3.391

 

400

2.991

 

400

2.591

 

2.991

3

Voorzieningen tbv instellingen gehandicapten

Rijksregeling

44.847

180

4.615

40.412

 

4.132

36.280

 

40.412

2

Voorzieningen tbv Ziekenhuizen

Rijksregeling

201

 

34

167

 

33

134

 

167

3

Niet sedentaire personen

 

463

 

127

336

 

127

209

 

336

2

Garantie NRG Petten1

 

22.624

 

0

22.624

 

0

22.624

 

22.624

2

Garantie NVZA

 

0

20.400

0

20.400

 

0

20.400

 

20.400

2

Garantie LCH/Mediq

 

0

 

0

0

 

0

0

 

0

1

U-Diagnostics

 

0

23.400

 

23.400

 

0

23.400

 

23.400

1

Eurofins

 

0

169.700

 

169.700

 

0

169.700

 

169.700

1

Synlab

 

0

123.600

 

123.600

 

0

123.600

 

123.600

1

Garantie testmaterialen

 

0

230.500

 

230.500

 

0

230.500

 

230.500

                       
 

Totaal

 

286.212

567.780

39.625

814.367

 

35.704

778.663

 

814.367

X Noot
1

Betreft geen nieuwe verlening per 2019 maar een gedeeltelijke overheveling van een bestaande garantie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Toelichting

De Staat is recentelijk een aantal principeovereenkomsten aangegaan met verschillende leveranciers voor zogeheten polymerase chain reaction-tests (hierna PCR). Het betreft garantstellingen van VWS zodat GGD’en de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar gecontracteerde laboratoria. De leveranciers garanderen beschikbaarheid van een afgesproken hoeveelheid tests per dag. Deze overeenkomsten zijn nodig om – tijdig – voldoende afname capaciteit voor laboratoria te garanderen om tests te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van het beleid van het kabinet om te testen en daarmee het coronavirus te kunnen traceren, monitoren en beheersen.

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Tabel Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.484.927

2.940.521

2.265.239

828.471

799.646

921.165

961.816

               

Uitgaven

980.201

2.591.255

2.575.005

1.074.460

1.043.027

1.012.829

961.816

waarvan juridisch verplicht

   

71,7%,

       
               

1. Gezondheidsbeleid

             

Subsidies (regelingen)

231.270

25.381

24.693

22.494

18.313

18.313

18.308

(Lokaal) gezondheidsbeleid

14.329

24.881

24.325

22.231

18.050

18.050

18.045

Overige

216.941

500

368

263

263

263

263

Opdrachten

1.878

2.765

3.225

2.711

2.710

2.711

2.711

(Lokaal) gezondheidsbeleid

1.878

2.765

3.225

2.711

2.710

2.711

2.711

Bijdrage aan agentschappen

111.032

123.957

118.310

115.532

115.034

114.098

114.068

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

87.264

94.594

96.954

96.178

96.177

96.180

96.156

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

23.533

29.170

20.605

18.613

18.102

17.163

17.157

Overige

235

193

751

741

755

755

755

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

226.858

236.071

374.855

246.410

243.342

218.728

181.529

ZonMw: programmering

226.858

236.071

374.855

246.410

243.342

218.728

181.529

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

15

8.133

30.662

30.662

20.663

20.657

Aanpak Gezondheidsachterstanden

0

0

8.000

30.529

30.529

20.530

20.524

Overige

0

15

133

133

133

133

133

               

2. Ziektepreventie

             

Subsidies (regelingen)

50.314

216.098

224.369

225.472

224.103

224.808

224.364

Ziektepreventie

34.716

21.161

18.951

8.964

8.964

8.964

7.962

Bevolkingsonderzoeken

15.598

145.228

153.568

162.081

159.975

160.135

160.525

Vaccinaties

0

49.709

51.850

54.427

55.164

55.709

55.877

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

655

868.999

991.978

10.574

11.121

11.115

11.460

Ziektepreventie

655

868.999

991.978

10.574

11.121

11.115

11.460

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

255.202

577.214

316.236

269.561

247.637

253.537

240.404

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

255.202

458.585

112.014

85.326

85.843

91.218

91.193

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

0

37.362

40.795

44.511

45.411

45.411

45.923

RIVM: Vaccinaties

0

81.254

163.414

139.711

116.370

116.895

103.275

Overige

0

13

13

13

13

13

13

Bijdrage aan medeoverheden

919

371.277

359.227

28

28

28

27

Overige

919

371.277

359.227

28

28

28

27

               

3. Gezondheidsbevordering

             

Subsidies (regelingen)

58.985

117.645

105.028

101.852

101.191

99.689

99.153

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.755

22.925

17.075

15.382

15.647

15.423

14.912

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.111

30.619

23.864

17.851

17.650

17.552

17.548

Letselpreventie

4.552

4.677

4.414

4.459

4.604

4.459

4.458

Bevordering van seksuele gezondheid

5.917

58.422

58.787

62.983

62.113

61.096

61.076

Overige

4.650

1.002

888

1.177

1.177

1.159

1.159

Opdrachten

6.463

8.127

6.266

5.350

5.350

5.351

5.350

Gezondheidsbevordering

6.463

8.127

6.266

5.350

5.350

5.351

5.350

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

60

0

1.452

1.174

1.003

993

993

Overige

60

0

1.452

1.174

1.003

993

993

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

117

134

767

767

767

767

Overige

0

117

134

767

767

767

767

Bijdrage aan medeoverheden

13.779

14.364

14.785

15.557

15.450

15.698

15.693

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.779

14.364

14.785

15.557

15.450

15.698

15.693

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

4. Ethiek

             

Subsidies (regelingen)

20.613

25.831

23.729

23.731

23.731

23.733

23.735

Abortusklinieken

18.162

17.878

17.881

17.881

17.881

17.883

17.887

Medische Ethiek

2.451

7.953

5.848

5.850

5.850

5.850

5.848

Opdrachten

523

785

353

353

353

353

353

Medische Ethiek

523

785

353

353

353

353

353

Bijdrage aan agentschappen

1.650

2.609

2.232

2.232

2.232

2.244

2.244

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.650

2.609

2.232

2.232

2.232

2.244

2.244

               

Ontvangsten

23.488

23.903

13.903

13.903

13.903

13.903

13.903

Overige

23.488

23.903

13.903

13.903

13.903

13.903

13.903

Toelichting

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Testcapaciteit

Voor 2020 (€ 250,4 miljoen) en de eerste maanden van 2021 (€ 405,2 miljoen) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode. Met deze aanvullende middelen kan het testen, analyseren en traceren verder vorm krijgen. In totaal is er daarmee € 1,65 miljard beschikbaar voor het testen en analyseren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge