35 570 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

W MOTIE VAN HET LID SENT C.S.

Voorgesteld 17 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend dat de regering aan het wetsvoorstel over het Belastingplan 2021 bij nota van wijziging het voorstel tot invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het wetsvoorstel heeft toegevoegd;

constaterend dat de Raad van State heeft opgemerkt dat de omvang en complexiteit van de maatregel en de politieke gevoeligheid ervan de opname van een maatregel in een separaat wetsvoorstel rechtvaardigen;

constaterend dat de Kamer in 2015 in de motie Hoekstra c.s.1 heeft uitgesproken dat koppeling van eigenstandige wetsvoorstellen onwenselijk is;

constaterend dat ook het bij nota van wijziging toevoegen van een voorstel van deze omvang en politieke gevoeligheid het lastiger maakt voor de Eerste Kamer om tot oordeelsvorming te komen;

verzoekt de regering zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sent

Koffeman

Gerbrandy

Vendrik

Otten

Van Apeldoorn

Schalk

Van Rooijen


X Noot
1

34 300 O, Motie-Hoekstra (CDA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen.

Naar boven