35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Nr. 73 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 december 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 komt te luiden:

Tabel 1 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6.710.659

6.762.853

666.431

         
 

Beleidsartikelen

6.275.817

6.328.011

647.391

1

Openbaar bestuur en democratie

72.234

71.053

24.765

2

Nationale Veiligheid

316.767

316.767

14.714

3

Woningmarkt

4.838.493

4.828.368

406.400

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

478.329

537.329

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

113.757

113.757

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

170.330

170.330

959

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.264

34.264

64

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

141.846

141.846

121.574

10

Groningen versterken en perspectief

109.797

114.297

75.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

434.842

434.842

19.040

11

Centraal apparaat

422.136

422.136

19.040

12

Algemeen

12.706

12.706

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Toelichting

Algemeen

Verkiezingen 2021

In verband met het coronavirus worden maatregelen genomen om de komende Tweede Kamerverkiezingen op een veilige manier te laten verlopen, zodat risico's voor de gezondheid worden voorkomen (Kamerstukken II 2020/21, 35590, nr. 22). Dit betreffen onder andere maatregelen in het stemlokaal, het mogelijk maken van briefstemmen voor personen van 70 jaar en ouder en van vervroegd stemmen in het stemlokaal.

Naast de aanvullende compensatie voor gemeenten, stelt het kabinet ook middelen beschikbaar voor de communicatie, voorlichting en ondersteuning voor gemeenten over de maatregelen en procedures. Daarnaast worden de maatregelen geëvalueerd.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Met het uitbreken van de coronacrisis heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een investeringsimpuls van € 50 mln. aangekondigd voor maatschappelijk vastgoed, met als doel om de bouw- en installatiebranche te stimuleren.1 € 40 mln. hiervan komt ten goede aan het energiezuiniger en frisser maken van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij was het van belang om de regeling nog dit jaar open te zetten, zodat de bouw kan doorbouwen (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1)Op 1 oktober 2020 kwam het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen met de eindrapportage waarin de ventilatiesituatie op scholen in beeld is gebracht. Het rapport is samen met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport extra middelen beschikbaar gesteld om deze problematiek aan te pakken. Er wordt € 60 mln. toegevoegd aan de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) van het Ministerie van BZK gericht op de verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs.

Met deze nota van wijziging worden de middelen budgettair verwerkt in de begroting van het Ministerie van BZK voor het jaar 2021. De begroting wordt in 2021 verhoogd met een bedrag van in totaal € 100 mln. Dit is onderverdeeld naar € 40 mln. reeds beschikbare middelen en de extra toegevoegde € 60 mln. voor de aanpak ventilatie.

Kenniswerf Vlissingen

Op 26 juni 2020 hebben de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, waterschap Scheldestromen en het Rijk een bestuursakkoord gesloten over het Compensatiepakket Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen.

De fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf in Vlissingen is één van de compensatiemaatregelen die zijn opgenomen in het bestuursakkoord.

De Kenniswerf in Vlissingen is het gebied tussen het station, het nieuwe stadsdeel Scheldekwartier en de historische binnenstad. Het gebied ontwikkelt zich van een verouderd industriegebied naar een volwaardig stadsdeel waar kennis, innovatie en ondernemerschap centraal staan. De ontwikkeling van het gebied komt minder snel op gang dan gewenst, door het ontbreken van voldoende middelen. Met de impuls uit het compensatiepakket wordt de fysieke ontwikkeling van het gebied versneld en ook wordt de kwaliteit van het vestigingsklimaat verbeterd in vijf in plaats van vijftien jaar.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Verkiezingen 2021

Het kabinet stelt een bedrag van € 4,9 mln. beschikbaar voor een intensieve communicatie- en voorlichtingscampagne aan gemeenten en aan kiezers over de maatregelen en procedures tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van de maatregelen en het evalueren.

Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Doorbouwplan en ventilatie in scholen

De specifieke uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) is gericht op de verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van COVID-19. Hiermee wordt ook de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. De regeling wordt conform de beleidsreactie aangepast, waaronder het verplichten van ventilatiemaatregelen en een verhoging van het subsidiebedrag (van 20% naar 30%). De aanpassing, voorbereiding en uitvoering van de regeling vergt extra tijd. De regeling gaat per 1 december 2020 open.

Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen

Het doel is om de fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf te versnellen en het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Door de investering van € 15 mln., naast de investering van de gemeente Vlissingen zelf (€ 17 mln.), kan er een actiever grondbeleid worden gevoerd, een kwaliteitsslag worden gemaakt in het economisch vestigingsklimaat van de Kenniswerf en zijn de doelen sneller te behalen. Het uiteindelijke doel is om de Kenniswerf te laten uitgroeien tot een toonaangevende campus voor Vlissingen met spin-offs in heel Zeeland.

De koppeling van onderwijs en onderzoek aan nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid zorgt op de voorziene thema’s voor een unieke campus waar relatief veel jonge mensen (25–45 jaar) op af zullen komen en die zich in de regio zullen vestigen, dit zal een positief sociaaleconomisch effect hebben. De activiteiten die nodig zijn om de doelen te behalen zullen ook gedurende de uitvoering een impuls geven aan de werkgelegenheid, bijvoorbeeld door de bemensing van de ontwikkel-, test en demolocaties en de nieuwe bedrijven die zich zullen vestigen op de Kenniswerf. Daarnaast wordt het vestigingsklimaat in grote mate positief beïnvloed. Er wordt ruimte gecreëerd voor een campus met internationale uitstraling en daarmee ook aantrekkingskracht op zowel MBO, HBO en WO geschoolde mensen.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2021 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2021 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

               

1

Openbaar bestuur en democratie

 

Stand vóór nota van wijziging

78.829

67.334

66.931

64.916

65.301

60.963

 

Verkiezingen 2021

 

4.900

       
 

Stand na nota van wijziging

78.829

72.234

66.931

64.916

65.301

60.963

               

2

Nationale veiligheid

 

Stand vóór nota van wijziging

316.638

316.767

318.324

318.453

317.872

317.872

 

Stand na nota van wijziging

316.638

316.767

318.324

318.453

317.872

317.872

               

3

Woningmarkt

 

Stand vóór nota van wijziging

4.659.999

4.838.493

4.460.490

4.608.221

4.763.468

4.909.193

 

Stand na nota van wijziging

4.659.999

4.838.493

4.460.490

4.608.221

4.763.468

4.909.193

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

 

Stand vóór nota van wijziging

451.649

378.329

305.378

256.813

161.776

162.305

 

Ventilatie in Scholen

 

100.000

       
 

Stand na nota van wijziging

451.649

478.329

305.378

256.813

161.776

162.305

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

 

Stand vóór nota van wijziging

108.525

98.757

80.534

78.295

75.752

75.144

 

Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen

 

15.000

       
 

Stand na nota van wijziging

108.525

113.757

80.534

78.295

75.752

75.144

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

 

Stand vóór nota van wijziging

185.603

170.330

171.446

113.185

107.636

109.667

 

Stand na nota van wijziging

185.603

170.330

171.446

113.185

107.636

109.667

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

 

Stand vóór nota van wijziging

39.238

34.264

28.364

28.362

28.211

27.963

 

Stand na nota van wijziging

39.238

34.264

28.364

28.362

28.211

27.963

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

 

Stand vóór nota van wijziging

123.735

141.846

133.978

133.391

133.436

143.945

 

Stand na nota van wijziging

123.735

141.846

133.978

133.391

133.436

143.945

               

10

Groningen versterken en perspectief

 

Stand vóór nota van wijziging

223.438

109.797

53.649

42.048

31.680

25.280

 

Stand na nota van wijziging

223.438

109.797

53.649

42.048

31.680

25.280

               

11

Centraal apparaat

 

Stand vóór nota van wijziging

492.710

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

 

Stand na nota van wijziging

492.710

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

               

12

Algemeen

 

Stand vóór nota van wijziging

42.357

12.706

11.308

10.933

10.963

10.948

 

Stand na nota van wijziging

42.357

12.706

11.308

10.933

10.963

10.948

               

13

Nog onverdeeld

 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Stand voor nota van wijziging

6.722.721

6.590.759

6.039.726

6.056.315

6.096.590

6.230.260

 

Verkiezingen 2021

 

4.900

       
 

Ventilatie in Scholen

 

100.000

       
 

Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen

 

15.000

       
 

Stand na nota van wijziging

6.722.721

6.710.659

6.039.726

6.056.315

6.096.590

6.230.260

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

               

1

Openbaar bestuur en democratie

 

Stand vóór nota van wijziging

77.944

66.153

66.931

64.916

65.301

60.963

 

Verkiezingen 2021

 

4.900

       
 

Stand na nota van wijziging

77.944

71.053

66.931

64.916

65.301

60.963

               

2

Nationale veiligheid

 

Stand vóór nota van wijziging

316.638

316.767

318.324

318.453

317.872

317.872

 

Stand na nota van wijziging

316.638

316.767

318.324

318.453

317.872

317.872

               

3

Woningmarkt

 

Stand vóór nota van wijziging

4.570.517

4.828.368

4.560.490

4.608.221

4.763.468

4.909.193

 

Stand na nota van wijziging

4.570.517

4.828.368

4.560.490

4.608.221

4.763.468

4.909.193

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

 

Stand vóór nota van wijziging

607.198

437.329

324.329

256.813

161.776

162.305

 

Ventilatie in Scholen

 

100.000

       
 

Stand na nota van wijziging

607.198

537.329

324.329

256.813

161.776

162.305

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

 

Stand vóór nota van wijziging

110.756

98.757

80.534

78.295

75.752

75.144

 

Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen

 

15.000

       
 

Stand na nota van wijziging

110.756

113.757

80.534

78.295

75.752

75.144

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

 

Stand vóór nota van wijziging

185.603

170.330

171.446

113.185

107.636

109.667

 

Stand na nota van wijziging

185.603

170.330

171.446

113.185

107.636

109.667

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

 

Stand vóór nota van wijziging

39.238

34.264

28.364

28.362

28.211

27.963

 

Stand na nota van wijziging

39.238

34.264

28.364

28.362

28.211

27.963

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

 

Stand vóór nota van wijziging

123.735

141.846

133.978

133.391

133.436

143.945

 

Stand na nota van wijziging

123.735

141.846

133.978

133.391

133.436

143.945

               

10

Groningen versterken en perspectief

 

Stand vóór nota van wijziging

223.838

114.297

53.649

42.048

31.680

25.280

 

Stand na nota van wijziging

223.838

114.297

53.649

42.048

31.680

25.280

               

11

Centraal apparaat

 

Stand vóór nota van wijziging

492.710

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

 

Stand na nota van wijziging

492.710

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

               

12

Algemeen

 

Stand vóór nota van wijziging

42.357

12.706

11.308

10.933

10.963

10.948

 

Stand na nota van wijziging

42.357

12.706

11.308

10.933

10.963

10.948

               

13

Nog onverdeeld

 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Stand voor nota van wijziging

6.790.534

6.642.953

6.158.677

6.056.315

6.096.590

6.230.260

 

Verkiezingen 2021

 

4.900

       
 

Ventilatie in Scholen

 

100.000

       
 

Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen

 

15.000

       
 

Stand na nota van wijziging

6.790.534

6.762.853

6.158.677

6.056.315

6.096.590

6.230.260

Tabel 4 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

               

1

Openbaar bestuur en democratie

 

Stand vóór nota van wijziging

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

 

Stand na nota van wijziging

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

24.765

               

2

Nationale veiligheid

 

Stand vóór nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

 

Stand na nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

               

3

Woningmarkt

 

Stand vóór nota van wijziging

447.909

406.400

400.400

399.600

380.400

370.100

 

Stand na nota van wijziging

447.909

406.400

400.400

399.600

380.400

370.100

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

 

Stand vóór nota van wijziging

91

91

91

91

91

91

 

Stand na nota van wijziging

91

91

91

91

91

91

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

 

Stand vóór nota van wijziging

8.279

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

 

Stand na nota van wijziging

8.279

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

 

Stand vóór nota van wijziging

1.271

959

448

423

423

423

 

Stand na nota van wijziging

1.271

959

448

423

423

423

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

 

Stand vóór nota van wijziging

685

64

64

64

64

64

 

Stand na nota van wijziging

685

64

64

64

64

64

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

 

Stand vóór nota van wijziging

113.090

121.574

120.282

120.282

102.984

102.984

 

Stand na nota van wijziging

113.090

121.574

120.282

120.282

102.984

102.984

               

10

Groningen versterken en perspectief

 

Stand vóór nota van wijziging

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

25.000

 

Stand na nota van wijziging

75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

25.000

               

11

Centraal apparaat

 

Stand vóór nota van wijziging

64.152

19.040

18.864

18.864

18.864

18.763

 

Stand na nota van wijziging

64.152

19.040

18.864

18.864

18.864

18.763

               

12

Algemeen

 

Stand vóór nota van wijziging

13.200

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

13.200

0

0

0

0

0

               

13

Nog onverdeeld

 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Stand voor nota van wijziging

763.156

666.431

608.452

607.627

571.129

560.728

 

Stand na nota van wijziging

763.156

666.431

608.452

607.627

571.129

560.728

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 32 847, nr. 650

Naar boven