35 570 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2020

Hierbij bied ik u het nader rapport aan inzake het op eigen initiatief uitgebrachte advies1 van de Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid2. Het advies van de Afdeling en het nader rapport zullen tevens openbaar worden gemaakt in de Staatscourant.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 35 300, nr. 78.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven