35 497 Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Verzamelspoedwet COVID-19)

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2020

Conform mijn toezegging bij de behandeling van de tweede verzamelspoedwet over COVID-19 (Kamerstuk 35 497) op 30 juni jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 89, item 45), hierbij de «Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd»1. De handreiking is opgesteld door de Landelijke werkgroep studentenwelzijn.

Doel van de handreiking is het delen van manieren om onder bijzondere omstandigheden de stress voor studenten met een ondersteuningsvraag te verminderen.

Deze handreiking is op 14 juli openbaar gemaakt. De handreiking is, onder andere, gepubliceerd op de website rijksoverheid.nl, de website van de vereniging hogescholen en de website van het expertisecentrum inclusief onderwijs (Ecio).

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven