35 483 Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN PATERNOTTE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een groep inburgeraars van meer dan 50.000 personen is die na 1 juli nog via het oude inburgeringsstelsel moet inburgeren;

overwegende dat deze groep daardoor weinig tot geen begeleiding krijgt en op eigen houtje moet inburgeren;

constaterende dat er onder de Wet inburgering 2013 reeds een aanpak is opgezet gericht op de zogenaamde ELIP-groep, waar een significant budget voor vrij is gemaakt waarmee gemeenten deze «ondertussen»-groep kan ondersteunen;

verzoekt de regering, om de afspraken aangaande de toewijzing van ELIP-budgetten aan gemeenten ter vernieuwen, om samen met gemeenten te kijken hoe dit budget ingezet kan worden om inburgeraars in de «ondertussen»-groep welke in de ELIP-categorie dreigen te vallen, te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Paternotte

Naar boven