35 483 Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten meer de regie krijgen om inburgeraars, liefst via betaald werk, snel aan de slag te helpen, ook als zij de taal nog niet beheersen;

overwegende dat maatwerk bij het vinden van werk en het leren van de taal een belangrijk uitgangspunt is;

van oordeel dat sociaal ontwikkelbedrijven een belangrijke rol kunnen spelen bij de inburgering, omdat zij inburgeraars snel aan passend werk kunnen helpen;

verzoekt de regering, er bij gemeenten nadrukkelijk op aan te dringen om gebruik te maken van de mogelijkheden tot inburgering die sociaal ontwikkelbedrijven kunnen bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Jasper van Dijk

Naar boven