35 483 Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 12, eerste lid, wordt «Onze Minister» vervangen door «Het college».

Toelichting

Dit amendement regelt dat niet op rijksniveau maar door de gemeente wordt beoordeeld of de inburgeringstermijn voor een inburgeringsplichtige moet worden verlengd. De gemeente krijgt in het wetsvoorstel de regie over de inburgering. De gemeente is ook beter op de hoogte van de individuele omstandigheden van de inburgeraar, van de lokale omstandigheden en van het werk van de cursusinstelling dan de DUO in Groningen. Het amendement vermindert de noodzaak tot uitwisseling van informatie tussen verschillende overheidsinstanties en daarmee ook de bestuurlijke lasten.

Kuzu

Naar boven