Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 470 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Ontvangen 20 mei 2020

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019–2020

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 De Beleidsartikelen

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven - en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
  

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

   

Stand vastgestelde begroting 2019

 

9.618.660

19.378

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

9.628.349

43.626

Stand na Incidentele Suppletoire Begroting

 

9.635.899

43.626

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

8.063.103

53.310

     

Belangrijkste mutaties Slotwet 2019

   

Kader relevante mutaties

   

1.

Regeringsvliegtuig

97

‒ 16.223

 

2.

Laadinfra

14

‒ 15.022

 

3.

Apparaatsuitgaven

98

‒ 11.454

 

4.

Departementale Overboekingen

div

‒ 4.234

 

5.

Urgenda

 

‒ 4,217

 

6.

HGIS

div

‒ 3,138

 

7.

PBL en algemeen

97

‒ 2.933

 

8.

C02-reducering GWW

 

‒ 1.000

 

9.

Diversen

 

‒ 7.274

1.405

Realisatie 2019

 

8.004.956

51.905

Toelichting

1. RegeringsvliegtuigKosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig zijn niet meer in 2019 tot betaling gekomen.

2. LaadinfraMiddelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfrastructuur die nog niet besteed zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook besteed.

3. ApparaatsuitgavenLagere uitgaven eigen personeel (€ 4,7 mln) zijn met name ontstaan door vertraagde factureringen van detacheringsovereenkomsten, vacatureruimte, minder interne dienstverlening en lagere uitgaven t.b.v. PostactievenLagere uitgaven externe inhuur € 6,8 mln door: uitgestelde facturering, vertraging projecten vrachtwagenheffing, ERTMS en lagere uitgaven aan het standaard platform.

4. Departementale OverboekingenDit zijn met name afdrachten aan het BTW compensatiefonds voor middelen die zijn overgemaakt aan decentrale overheden. Het gaat hier om Bermmaatregelen N-wegen (€ 3,2 miljoen) en Laadinfra (€ 0,8 miljoen). Daarnaast een bijdrage (€ 0,3 miljoen) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het Omgevingsloket Online (OLO).

5. UrgendaMet name vertraging bij Duurzaamhied (€ 2,6 miljoen). Dit komt door lagere uitgaven door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (€ 1,6 miljoen) en door vertraging in de uitvoering van C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw bij decentrale overheden (€1 miljoen). Daarnaast niet gerealiseerde uitgaven (€1,4 miljoen) op Duurzame Mobiliteit vanwege uitblijvende facturering c.q. vertraging in de opdrachtuitvoering en opdrachtverlening.

6. HGISEen lagere realisatie aan HGIS middelen komt met name door vertraging (2,4 miljoen) bij mondiale waterprojecten die vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een verplichting is aangegaan met RVO. Daarnaast een lagere bijdrage (€ 0,3 miljoen) van de Global Commission on Adaptation (GCA) aan internationale organisatie vanwege het niet tijdig aanleveren van de vereiste documenten, een lagere contributiebijdrage (€ 0,2 miljoen) aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en € 0,3 miljoen vertraging in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water).

7. PBL en algemeenMet name door lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierdeonderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Daarnaast zijn een aantal geplande OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen) ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 zijn uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.

8. CO2-reducering GWWLagere realisatie (€ 1 miljoen) vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering in C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

2.1 Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

30.755

44.213

42.763

‒ 1.543

41.220

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

45.362

54.519

52.768

‒ 4.347

48.421

11.01 Algemeen waterbeleid

33.424

41.739

40.709

‒ 3.163

37.546

11.01.01 Opdrachten

5.720

10.443

4.484

‒ 836

3.648

- Intensivering Ruimtelijke Adaptie

 

5.570

59

‒ 3

56

- Opdrachten CORA HGIS

2.809

1.556

1.281

‒ 289

992

- Overige Opdrachten

2.911

3.317

3.144

‒ 544

2.600

11.01.02 Subsidies

12.792

16.231

16.696

‒ 2.367

14.329

- Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.841

13.841

‒ 2.365

11.476

- Blue Deal (HGIS)

 

1.200

1.200

 

1.200

- Overige Subsidies

1.190

1190

1655

‒ 2

1.653

11.01.03 Bijdragen aan agentschappen

14.862

15.015

15.888

90

15.978

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.440

14.193

14.617

90

14.707

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

422

822

1.271

0

1.271

11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

50

50

3.641

‒ 50

3.591

11.02 Waterveiligheid

2.992

3.380

3.160

‒ 141

3.019

11.02.01 Opdrachten

2.992

3.380

3.160

‒ 141

3.019

11.03 Grote oppervlaktewateren

2.408

1.715

1.600

‒ 389

1.211

11.03.01 Opdrachten

2.408

1.715

1.600

‒ 389

1.211

11.04 Waterkwaliteit

6.538

7.685

7.299

‒ 654

6.645

11.04.01 Opdrachten

3.823

5.282

4.842

‒ 1.183

3.659

11.04.02 Subsidies

400

400

400

0

400

11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden

500

500

500

0

500

11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.815

1.503

1.557

529

2.086

Ontvangsten

  

12.465

12.465

‒ 415

12.050

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingenrealisatie van € 1,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten. Het gaat hierbij om projecten in het Eems Dollard gebied (€ 0,4 miljoen), activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,5 miljoen) en door de hieronder benoemde vertragingen bij opdrachten internationaal Waterbeleid (€ 0,6 miljoen).

Uitgaven

11.01 Algemeen waterbeleid

11.01.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie ad € 0,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van opdrachten internationaal Waterbeleid. Het gaat om opdrachten IGRAC Governing board (International Groundwater Resources Assessment Centre), ondersteuning Wereldbank en Amsterdam Internationaal Water Week (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er vertraging van € 0,3 miljoen opgetreden in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water). Tot slot is er op diverse opdrachten minder gerealiseerd dan geraamd (€ 0,2 miljoen).

11.01.02 SubsidiesDe lagere kasrealisatie ad € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in mondiale waterprojecten. Deze projecten vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

11.04 Waterkwaliteit

11.04.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie van € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van uit te voeren opdrachten in het kader van de RWS BOA 2019 (beleidsondersteuning en advisering). Vertraging heeft zich met name voorgedaan op de activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,8 miljoen). Daarnaast heeft een herschikking van budget binnen artikelonderdeel plaatsgevonden ten behoeve van vastlegging en betaling van de Nederlandse Rijn- en Maascontributie (€ 0,5 miljoen).

2.2 Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

26.820

31.869

33.185

‒ 7.625

25.560

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

 

41.436

40.660

34.054

‒ 29

34.025

13.04 Ruimtegebruik bodem

36.723

35.947

30.494

114

30.608

13.04.01 Opdrachten

16.416

16.745

11.603

‒ 799

10.804

13.04.02 Subsidies

13.480

14.924

14.851

918

15.769

-Bedrijvenregeling

8.657

7.501

8.428

1.000

9.428

-Subsidie Caribisch Nederland

4.823

7.423

6.423

‒ 82

6.341

13.04.03 Bijdragen aan agentschappen

3.566

3.691

3.795

0

3.795

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.566

3.691

3.795

0

3.795

13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden

3.261

587

245

‒ 5

240

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

 

144

245

‒ 5

240

- Meerjarenprogramma Bodem

3.261

443

  

0

13.05 Eenvoudig Beter

4.713

4.713

3.560

‒ 143

3.417

13.05.01 Opdrachten

2.353

2.353

1.200

‒ 143

1.057

13.05.03 Bijdragen aan agentschappen

2.360

2.360

2.360

0

2.360

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.360

2.360

2.360

0

2.360

Ontvangsten

 

4.450

4.450

3.221

‒ 19

3.202

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie van € 7,5 miljoen komt name door minder ontvangen subsidieaanvragen van bedrijven voor bodemsaneringskosten bedrijfsterreinen dan verwacht (€ 5,2 miljoen). Daarnaast was er vertraging van de bodemsanering Stormpolderdijk (EMK-terrein) en diverse opdrachten in het taakveld drinkwater (€ 1,3 miljoen). Tot slot zijn er in 2019 door RWS minder verplichtingen aangegaan in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering (€ 0,9 miljoen).

2.3 Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

76.987

98.022

135.651

‒ 9.327

126.324

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

93.317

112.610

117.345

‒ 18.630

98.715

14.01 Netwerk

76.797

96.090

99.298

‒ 19.349

79.949

14.01.01 Opdrachten

24.301

26.949

34.139

‒ 9.639

24.500

- Beter Benutten

7.402

11.052

13.051

‒ 417

12.634

- Overige Opdrachten

16.899

15.897

21.088

‒ 9.222

11.866

- Klimaatakkoord

     

14.01.02 Subsidies

42.816

39.604

15.727

2.021

17.748

- Subsidie Duurzame Mobiliteit

42.166

38.854

14.297

1.685

15.982

- Overige Subsidies

650

750

1.430

336

1.766

14.01.03 Bijdragen aan agentschappen

9.680

14.135

18.946

95

19.041

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.558

7.680

11.025

0

11.025

- Waarvan bijdrage aan agentschap Nea

2.122

3.122

3.593

110

3.703

- Waarvan bijdrage aan agentschap RVO

0

3.333

4.328

‒ 15

4.313

14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

0

15.202

30.286

‒ 11.826

18.460

- Waarvan bijdrage aan medeoverheden

0

0

15.000

‒ 11.825

3.175

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

0

15.202

15.286

‒ 1

15.285

14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

0

200

200

0

200

14.02 Veiligheid

16.520

16.520

18.047

719

18.766

14.02.01 Opdrachten

6.606

6.534

5.210

‒ 29

5.181

14.02.02 Subsidies

8.370

8.370

8.370

775

9.145

- Waarvan bijdrage aan VVN

3.736

3.736

3.736

113

3.849

- Waarvan bijdrage aan SWOV

3.869

3.869

3.869

317

4.186

- Waarvan bijdrage aan overige subsidies

765

765

765

345

1.110

14.02.03 Bijdragen aan agentschappen

597

669

669

0

669

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

597

669

669

0

669

14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

30

0

30

14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's

917

917

3.768

‒ 27

3.741

- Waarvan bijdrage aan CBR

917

917

2.277

119

2.396

- Waarvan bijdrage aan RDW

0

0

1.491

‒ 146

1.345

Ontvangsten

 

6.782

7.004

5.862

‒ 1.821

4.041

Verplichtingen

De lagere verplichtingen (€ 9,3 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet in 2019 verplicht zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook verplicht.

Uitgaven

14.01 Netwerk

14.01.01 OpdrachtenDe lagere uitgaven op dit artikelonderdeel (€ 9,6 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling (- € 3,9 miljoen) naar 14.01.04 bijdragen aan medeoverheden in verband met het verstrekken van de specifieke uitkering voor Slimme Laadpleinen. Daarnaast is ook sprake van uitblijvende facturering en vertraging in opdrachten voor Duurzame Mobiliteit (- € 3,1 miljoen).

14.01.02 SubsidiesDe hogere subsidieuitgaven (€ 2,0 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door hogere betalingen in het kader van de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI) regeling.

14.01.04 Bijdragen aan medeoverhedenDe lagere uitgaven (€ 11,8 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de verkregen middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet besteed zijn, zie toelichting op lagere verplichtingen.

2.4 Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)

16

Spoor

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

11.497

32.631

32.517

‒ 1.803

30.714

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

13.157

33.785

30.571

1.088

31.659

16.01 OV en Spoor

13.157

33.785

30.571

1.088

31.659

16.01.01 Opdrachten

5.818

7.051

4.841

1.112

5.953

16.01.02 Subsidies

4.013

23.014

21.916

35

21.951

- Overige subsidies

1.113

5.714

6.064

35

6.099

- Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

 

14.400

14.521

0

14.521

‒ 3e spoor Duitsland

2.900

2.900

1.331

0

1.331

16.01.03 Bijdrage aan agentschappen

939

964

964

0

964

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

45

45

45

0

45

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

894

919

919

0

919

16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

2.287

2.656

2.777

‒ 58

2.719

- CLU Betuweroute en HSL

2.287

2.656

2.777

‒ 58

2.719

16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

100

100

73

‒ 1

72

Ontvangsten

  

750

750

‒ 501

249

Verplichtingen

De lagere verplichtingen (€1,8 miljoen) worden met name veroorzaakt door de lagere bijdragen in het kader van Toekomstbeeld OV (€0,6 miljoen) waardoor voor deze middelen ook geen verplichtingen aangegaan konden worden. Daarnaast zijn er diverse activiteiten doorgeschoven van 2019 naar 2020 (€1,2 miljoen), waaronder de vastlegging van de audit op beheer, onderhoud en vervanging.

Uitgaven

Door middel van een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300 XII, nr. 85) is een overschrijding van € 1,5 miljoen aangekondigd. De uiteindelijke overschrijding op artikel 16.01 bedraagt € 1,1 miljoen. en wordt, zoals toegelicht in eerder genoemd kamerstuk, veroorzaakt door een autonome tegenvaller op het rekenmodel spoortrillingen.

2.5 Beleidsartikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 (bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

40.424

51.149

39.345

‒ 2.279

37.066

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

23.000

   

Uitgaven

27.329

31.122

29.619

‒ 924

28.695

17.01 Luchtvaart

27.329

31.122

29.619

‒ 924

28.695

17.01.01 Opdrachten

19.957

17.544

12.778

‒ 555

12.223

- Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol

5.228

5.228

1.615

‒ 706

909

- Opdrachten Caribisch Nederland

7.790

4.878

1.952

‒ 555

1.397

- Overige opdrachten

6.939

7.438

9.211

706

9.917

17.01.02 Subsidies

4.142

4.052

4.150

‒ 197

3.953

- Leefbaarheidsfonds

1.000

1.000

1.000

0

1.000

- Subsidie tarieven Bonaire

650

650

650

‒ 1

649

- Overige subsidies

2.492

2.402

2.500

‒ 196

2.304

17.01.03 Bijdrage aan agentschappen

1.654

3.937

4.649

0

4.649

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

14

14

0

14

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

430

213

213

0

213

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland

1.210

3.710

4.422

0

4.422

17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

3.955

6.402

‒ 46

6.356

- Bijdrage Caribisch Nederland

 

3.955

6.402

‒ 46

6.356

17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.476

1.476

1.451

‒ 196

1.255

- Waarvan bijdrage aan ICAO

1.311

1.311

1.286

‒ 166

1.120

- Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

165

165

165

‒ 30

135

17.01.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's

100

158

189

70

259

Ontvangsten

 

1.365

1.225

1.487

144

1.631

Verplichtingen

Er zijn € 2,3 miljoen minder verplichtingen aangegaan ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit is met name op het opdrachten- en subsidiebudget. Het overschot dat zich op het subsidiebudget heeft voorgedaan is het gevolg van minder aanvragen voor de regeling onderwerken graanresten (€ 0,2 miljoen). Het overschot op het opdrachtenbudget wordt voor € 0,8 miljoen veroorzaakt doordat er in 2019 geen aankopen van percelen van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit hebben plaatsgevonden. Ook was er minder verplichtingenbudget benodigd dan geraamd voor Opdrachten Lelystad, Opdrachten Schiphol en Luchthavenontwikkeling en Milieu (€ 0,7 miljoen).

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

2.6 Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

6.070

30.934

35.823

‒ 182

35.641

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

38.555

38.777

57.866

‒ 727

57.139

18.01 Scheepvaart en havens

38.555

38.777

57.866

‒ 727

57.139

18.01.01 Opdrachten

31.763

30.531

21.429

‒ 1.977

19.452

- Topsector Logistiek

17.590

16.690

16.000

‒ 222

15.778

- Opdrachten Caribisch Nederland

12.400

12.400

2.122

‒ 1.325

797

- Overige opdrachten

1.773

1.441

3.307

‒ 430

2.877

18.01.02 Subsidies

4.172

5.224

5.775

‒ 19

5.756

- Topsector Logistiek

4.104

4.104

4.220

‒ 31

4.189

- Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart

0

1.052

1.441

‒ 13

1.428

- Overige subsidies

68

68

114

25

139

18.01.03 Bijdrage aan agentschappen

988

988

1.548

60

1.608

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

988

988

1.498

0

1.498

- Overige bijdrage aan agentschap

  

50

60

110

18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

452

27.532

1.169

28.701

- Bijdrage Caribisch Nederland

 

452

27.532

1.169

28.701

18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.632

1.582

1.582

40

1.622

Ontvangsten

  

457

‒ 30

427

Verplichtingen

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

2.7 Beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 (bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

44.302

50.634

55.620

‒ 711

54.909

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

46.164

53.261

57.297

‒ 1.406

55.891

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

46.164

53.261

57.297

‒ 1.406

55.891

19.02.01 Opdrachten

6.234

6.757

6.114

‒ 790

5.324

19.02.02 Subsidies

967

1.274

455

‒ 163

292

- Interreg

967

1.244

400

‒ 163

237

- Overige subsidies

 

30

55

0

55

19.02.03 Bijdrage aan agentschappen

36.569

40.368

46.316

‒ 161

46.155

- Waarvan bijdrage aan RIVM

27.274

31.167

34.187

527

34.714

- Waarvan bijdrage aan RVO

9.090

8.886

11.717

‒ 688

11.029

- Waarvan bijdrage aan RWS

205

315

337

0

337

- Waarvan bijdragen aan KNMI

  

75

0

75

19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.394

4.862

4.412

‒ 292

4.120

Ontvangsten

 

0

3.500

6.933

‒ 1.153

5.780

Verplichtingen

Er zijn geen noemenswaardige verplichtingenmutaties opgetreden.

Uitgaven

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

19.02.01 Opdrachten De lagere realisatie is met name het gevolg van lagere uitgaven (€ 0,7 miljoen) voor het nieuwe administratiesysteem van de Global Commission on Adaptation (GCA) en lagere voorbereidingskosten (€ 0,1 miljoen) voor de Climate Adaptation Summit door een vertraging in het aanbestedingsproces.

19.02.03 Bijdrage aan agentschappen Daarnaast is er € 0,5 mln. meer gefactureerd door RIVM op opdrachten en € 0,4 mln. minder gefactureerd door RVO op opdrachten voor de beleidskern. Tevens is er € 0,1 mln. overgeboekt van RVO binnen artikel 19 ten behoeve van het GCA en € 0,2 mln. van RVO naar artikel 22 ten behoeve van opdrachten binnen Caribisch Nederland.

2.8 Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

24.825

23.606

41.504

‒ 9.466

32.038

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

27.603

26.684

36.517

345

36.862

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.603

26.684

36.517

345

36.862

20.01.01 Opdrachten

3.107

4.110

4.526

414

4.940

- Geluid en luchtsanering

3.107

3.912

4.356

409

4.765

- Overige opdrachten

 

198

170

5

175

20.01.03 Bijdrage aan agentschappen

1.530

1.471

1.462

0

1.462

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.530

1.471

1.372

0

1.372

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

  

90

0

90

20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

22.552

20.428

30.174

‒ 69

30.105

- NSL

  

9.746

‒ 107

9.639

- Wegverkeerlawaai

22.552

20.428

20.428

38

20.466

20.01.07 Bekostiging

414

675

355

0

355

Ontvangsten

  

893

1.243

2.136

Verplichtingen

Per saldo is er een technische meevaller van € 9,5 miljoen op het verplichtingenbudget. Dit komt met name door een overboeking van het IF naar HXII á € 8,8 miljoen m.b.t. het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die later niet benodigd bleek. De verplichtingen waren reeds eerder aangegaan. Daarnaast is er sprake van een autonome meevaller door afwikkeling van verplichtingen aangegaan in eerdere jaren waardoor ruimte is vrijgevallen (€ 0,7 miljoen).

UitgavenEr zijn geen noemenswaardige uitgavenmutaties te melden.

2.9 Beleidsartikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

50.173

35.383

75.186

‒ 1.029

74.157

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

49.962

34.951

32.840

‒ 2.973

29.867

21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.188

168

168

‒ 22

146

21.04.01 Opdrachten

1.188

168

168

‒ 23

145

21.05 Duurzame productketens

42.936

33.902

30.456

‒ 1.621

28.835

21.05.01 Opdrachten

21.003

16.110

8.940

958

9.898

- Waarvan uitvoering duurzame productketens

10.119

7.098

3.321

1.387

4.708

- Waarvan overige opdrachten

10.884

9.012

5.619

‒ 429

5.190

21.05.02 Subsidies

10.657

6.962

12.072

‒ 2.614

9.458

- Subsidies duurzame productketens

657

2.506

8.717

‒ 1.959

6.758

- Chemische recycling kunststoffen

10.000

4.456

3.355

‒ 655

2.700

21.05.03 Bijdrage aan agentschappen

7.247

6.801

7.861

0

7.861

- Waarvan bijdrage aan RWS

7.247

6.801

7.861

0

7.861

21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

3.559

1.113

35

1.148

- Caribisch Nederland afvalbeheer

 

3.559

1.113

35

1.148

21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's

470

470

470

0

470

21.06 Natuurlijk kapitaal

5.838

881

2.216

‒ 1.330

886

21.06.01 Opdrachten

5.838

881

2.216

‒ 1.330

886

21.06.02 Subsidies

0

0

0

0

0

Ontvangsten

  

142

29

171

Verplichtingen

Per saldo zijn er minder verplichtingen (€ 1,0 miljoen) aangegaan dan geraamd. Dit komt met name door meevallers in de opdrachtverstrekking aan met name RWS voor verscheidene werkzaamheden (€ 0,4 miljoen) en een langere voorbereidingstijd dan verwacht (€ 0,5 miljoen) voor C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Uitgaven

21.05 Duurzame productketensPer saldo liggen de uitgaven op duurzame productketens € 1,6 miljoen lager dan geraamd.

Opdrachten 21.05.01Er zijn hogere uitgaven gerealiseerd (€ 1,4 miljoen) dan gepland voor opdrachten. Dit komt door hogere opdrachten aan het PBL voor de monitoring van circulaire economie en voor opdrachten verstrekt aan de RVO en het RIVM in het kader van circulaire economie. Daarnaast zijn er autonome meevallers op verscheidene opdrachten voor o.a. RWS á € 0,4 miljoen.

Subsidies 21.05.02Met betrekking tot subsidies vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. Dit komt door lagere uitgaven (€ 1,6 miljoen) door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie en vertragingen in de uitvoering van subsidies voor chemische recycling kunststoffen en circulair ontwerp (€ 0,7 miljoen), en lagere uitgaven van €0,2 miljoen wat betreft de subsidie voor advies klimaatneutraal inkopen.

21.06 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten 21.06.01Vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering van CO2-besparende maatregelen in de GWW is er € 1,0 miljoen minder aan uitgaven gerealiseerd. Daarnaast is er voor €0,3 miljoen doorgeschoven naar 2020 omtrent opdrachten Circulaire Economie.

2.10 Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

29.349

25.430

25.456

‒ 3.668

21.788

Waarvan garantieverplichtingen

   

0

 

Uitgaven

33.802

32.150

31.066

‒ 727

30.339

22.01 Veiligheid chemische stoffen

7.345

6.719

6.851

‒ 78

6.773

22.01.01 Opdrachten

4.773

3.678

3.735

85

3.820

22.01.02 Subsidies

235

265

265

‒ 163

102

22.01.03 Bijdrage aan agentschappen

2.337

2.776

2.851

0

2.851

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.337

2.556

2.631

0

2.631

- Overige bijdragen aan agentschappen

 

220

220

0

220

22.02 Veiligheid biotechnologie

2.770

2.920

3.220

30

3.250

22.02.01 Opdrachten

2.770

2.920

3.220

30

3.250

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

23.687

22.511

20.995

‒ 679

20.316

22.03.01 Opdrachten

4.251

5.497

3.455

6

3.461

- Omgevingsveiligheid

1.979

1.106

945

69

1.014

- Overige opdrachten

2.272

4.391

2.510

‒ 63

2.447

22.03.02 Subsidies

14.869

11.745

11.795

‒ 680

11.115

- Asbest

10.783

8.800

8.800

0

8.800

- Overige subsidies

4.086

2.945

2.995

‒ 680

2.315

22.03.03 Bijdrage aan agentschappen

1.521

2.007

1.933

0

1.933

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.521

2.007

1.933

0

1.933

22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

101

101

‒ 1

100

22.03.09 Inkomensoverdrachten

3.046

3.161

3.711

‒ 4

3.707

- Mesothelioom en asbestose

3.046

3.161

3.711

‒ 4

3.707

Ontvangsten

250

250

250

‒ 249

1

Verplichtingen

Per saldo is er € 3,7 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd dan gebudgetteerd. Dit komt met name door vertragingen in het aangaan van verscheidene verplichtingen met betrekking tot veiligheid chemische stoffen (€ 1,3 miljoen), een lagere verplichtingenrealisatie (€ 0,8 miljoen) voor uitvoering veiligheid van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) en verscheidene lagere verplichtingenrealisaties op veiligheid bedrijven en transport á € 1,6 miljoen.

Uitgaven

Er hebben geen noemenswaardige uitgavenmutaties plaatsgevonden.

2.11 Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

53.728

53.728

56.261

‒ 409

55.852

Waarvan garantieverplichtingen

   

0

 

Uitgaven

52.786

52.786

55.319

‒ 77

55.242

23.01 Meteorologie en seismologie

31.151

31.151

33.684

‒ 77

33.607

23.01.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI

30.211

30.211

32.744

19

32.763

- Meteorologie

29.259

29.259

31.471

19

31.490

- Seismologie

952

952

1.273

0

1.273

23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

940

940

940

‒ 96

844

- Contributie WMO (HGIS)

940

940

940

‒ 96

844

23.02 Aardobservatie

21.635

21.635

21.635

0

21.635

23.02.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI

21.635

21.635

21.635

0

21.635

Ontvangsten

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleinder dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.12 Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

108.072

118.072

134.798

0

134.798

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

108.072

118.072

134.798

0

134.798

24.01 Handhaving en toezicht

108.072

118.072

134.798

0

134.798

24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT

108.072

118.072

134.798

 

134.798

Ontvangsten

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.13 Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

898.544

898.466

946.517

6.222

952.739

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

899.965

932.721

955.609

1

955.610

25.01 Brede doeluitkering

899.965

932.721

955.609

1

955.610

Ontvangsten

    

0

Verplichtingen

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35350-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 6,3 miljoen aangekondigd. Als gevolg van/ten behoeve van de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2020 wordt eind 2019 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de 2e suppletoire begroting 2019 waren nog niet alle afspraken en de omvang van het kaseffect in 2020 bekend. Om de bijdrage aan BDU regio’s voor de programma’s Slimme en Duurzame Mobiliteit (€ 4,9 miljoen), Regionale bereikbaarheid CID/Binckhorst (€ 0,9 miljoen in het kader van programma Mobiliteit en Verstedelijking) en het Regiopakket Beter Benutten (€ 0,5 miljoen) te kunnen verstrekken in 2020, is in 2019 het verplichtingenbudget opgehoogd met € 6,2 miljoen. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit respectievelijk artikel 20 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte en artikel 12 Hoofdwegennet. Bij Slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding op dit artikel € 6,2 miljoen.

2.14 Beleidsartikel 26 Bijdrage Inversteringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

7.795.954

7.466.828

6.006.323

4.087

6.010.410

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

7.795.954

7.466.828

6.009.398

1.012

6.010.410

Waarvan juridisch verplicht

     

26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds

6.921.916

6.597.281

5.132.033

1.012

5.133.045

26.02 Bijdrage Deltafonds

874.038

869.547

877.365

0

877.365

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Uitgaven

Er hebben afdrachten aan het BTW-compensatiefonds plaats gevonden van € 3,2 miljoen voor de sepcifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen en € 0,1 miljoen voor de Vlierdenseweg Deurne. Daarnaast worden er middelen ERMTS (€ 1 miljoen) vrachtwagenheffing (€ 2,6 miljoen), Beter Benutten (€ 0,4 miljoen) en Topsector Logistiek (€ 0,3) naar het Infrastructuurfonds geboekt. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2019 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

3 Niet-Beleidsartikelen

3.1 Artikel 97 Algemeen Departement

Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

50.214

71.376

139.492

2.578

142.070

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

62.073

91.226

99.041

‒ 19.299

79.742

97.01 Algemeen departement

57.073

86.226

94.041

‒ 19.299

74.742

Opdrachten

28.815

57.968

63.290

‒ 19.156

44.134

- Waarvan bijdrage aan Regeringsvliegtuig

6.737

35.052

38.202

‒ 16.223

21.979

- Waarvan bijdrage aan DCC

7.069

7.119

7.962

‒ 278

7.684

- Waarvan bijdrage aan onderzoeken PBL

2.345

3.405

6.319

‒ 1.108

5.211

- Waavan Overige

12.664

12.392

10.807

‒ 1.547

9.260

Subsidies

1.255

1.255

1.032

‒ 32

1.000

- Overige

1.255

1.255

1.032

‒ 32

1.000

Bijdrage aan agentschappen

21.765

21.765

24.481

0

24.481

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.632

2.632

2.706

 

2.706

- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.476

12.476

12.718

 

12.718

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.583

 

2.583

- Overige

6.444

6.444

6.474

 

6.474

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.238

5.238

5.238

‒ 111

5.127

- StAB

5.238

5.238

5.238

‒ 111

5.127

97.02 Sanering Thermphos

5.000

5.000

5.000

0

5.000

Subsidies

5.000

5.000

5.000

0

5.000

- Sanering Thermphos

5.000

5.000

5.000

 

5.000

Ontvangsten

1.101

1.901

2.049

‒ 1.105

944

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door over 2019 verschuldigde vennootschapsbelasting die in 2020 wordt verrekend met derden.

Uitgaven

97.01 Algemeen DepartementDe lagere uitgaven worden overwegend verklaard doordat de kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig niet meer in 2019 tot betaling zijn gekomen. Daarnaast zijn de uitgaven lager als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Verder is een aantal geplande activiteiten ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn lager dan geraamd, als gevolg van uitloop van diverse extern gefinancierde onderzoekprojecten uitgevoerd door PBL.

3.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

293.059

299.707

318.751

10.987

329.738

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

299.115

312.463

328.995

‒ 11.454

317.541

98.01 Personele uitgaven

223.422

233.923

248.203

‒ 11.323

236.880

Personele uitgaven

223.422

233.923

248.203

‒ 11.323

236.880

- Waarvan eigen personeel

193.622

200.637

209.316

‒ 4.385

204.931

- Waarvan inhuur externen

21.241

24.727

32.339

‒ 6.617

25.722

- Waarvan overige personele uitgaven

8.559

8.559

6.548

‒ 321

6.227

98.02 Materiële uitgaven

75.693

78.540

80.792

‒ 131

80.661

Materiële uitgaven

75.693

78.540

80.792

‒ 131

80.661

- Waarvan ICT

20.383

23.874

23.171

‒ 1.676

21.495

- Waarvan bijdrage SSO's

34.527

34.737

44.785

5.523

50.308

- Waarvan overige materiële uitgaven

20.783

19.929

12.836

‒ 3.978

8.858

Ontvangsten

5.430

12.081

18.801

2.473

21.274

Verplichtingen

Hogere verplichtingen doordat meerjarige verplichtingen zijn aangegaan die in latere jaren tot uitgaven leiden. Het betreft voornamelijk de tweejarige verlenging van het contract voor het beheer van SAP.

Uitgaven

98.01 Personele uitgaven

De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte en doordat er minder facturen zijn ontvangen voor gedetacheerde medewerkers dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor personele exploitatie lager uitgevallen.

De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS en Vrachtwagenheffing. Het niet aangewende bedrag hiervan wordt naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget voor deze projecten gehandhaafd blijft. Daarnaast is er sprake van capaciteitsbehoefte die is ingevuld middels detachering in plaats van externe inhuur, is er meer uitbesteed aan Rijksbrede SSO’s in plaats van externe inhuur en is er sprake van facturen die niet meer in 2019 binnen zijn gekomen, maar overlopen naar 2020.

De overige personele uitgaven zijn lager omdat doordat de uitgaven voor aanspraken van oud werknemers lager zijn dan oorspronkelijk geraamd.

98.02 Materiële uitgaven

De lagere uitgaven voor ICT worden overwegend veroorzaakt doordat er meer is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.

Hogere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft voor een groot deel hogere facilitaire uitgaven voor derden die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten. Daarnaast betreft het uitgaven die zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvoor ontvangsten binnenkomen.

De lagere materiële uitgaven is het gevolg van vertragingen bij projecten waaronder ERTMS. Het niet aangewende bedrag voor ERTMS wordt naar het Infrastructuurfonds teruggeboekt zodat het totale budget voor dit project gehandhaafd blijft. Als gevolg van vertragingen in de facturering is een deel van de geraamde uitgaven niet tot betaling gekomen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreft de compensatie van derden voor met name extra facilitaire uitgaven aan Rijksbrede SSO's.

3.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

‒ 15.973

195.753

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

‒ 15.992

195.734

0

0

0

99.01 Nog onverdeeld

‒ 15.992

195.734

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Naar boven