35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

35 300 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister voor Milieu en Wonen, over de voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2019.

Hoofdstuk XII

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Verhoging verplichtingenbudget t.b.v. RWS BOA

In 2019 is een verplichting van circa € 0,1 miljoen aangegaan voor RWS BOA activiteiten (BeleidsOndersteuning en Advisering). Dit is noodzakelijk om met name de opdrachtverstrekking met betrekking tot Kustgenese 2.0 voor 2020 in 2019 reeds te kunnen verstrekken om vertraging te voorkomen. Om deze verplichting in 2019 aan te kunnen gaan is binnen artikel 11 Integraal Waterbeleid € 0,1 miljoen verplichtingenbudget uit 2020 naar voren gehaald.

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Verhoging kasbudget t.b.v. spoortrillingen

Er is een gerede kans dat artikel 16 wordt overschreden met circa € 1,5 miljoen ten opzichte van de najaarsnota, met name als gevolg van uitgaven voor het rekenmodel voor spoortrillingen.

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Ophoging kasbudget t.b.v. opdrachtverstrekking RIVM/RVO

De opdrachtverstrekking aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt op de begroting van IenW centraal gecoördineerd vanuit artikel 19. Voor een aantal projecten worden opdrachten verstrekt en daarom wordt er vanuit diverse artikelen voor in totaal € 0,4 miljoen aan kasbudget overgeboekt naar dit artikel.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Desaldering ontvangsten Bureau Sanering Verkeerslawaai

Het uitgavenbudget op artikel 20 wordt opgehoogd met een gedeelte van de teruggave van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) à € 0,9 miljoen in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijken de werkelijke kosten lager te zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten. De middelen zijn teruggestort en worden ingezet ter financiering van diverse producten in relatie tot de Omgevingswet, waaronder de nieuwe centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg) en de ontwikkeling van een informatiemodel voor de geluidsbronnen. Hierdoor is er een gerede kans op overschrijding op artikelniveau van € 0,7 miljoen.

Artikel 21 Duurzaamheid

Verhoging verplichtingen- en uitgavenbudget t.b.v. uitvoering duurzame productketens

Er bestaat een gerede kans op overschrijding op artikel 21 van circa € 0,4 miljoen. Dit is met name het gevolg van hogere uitgaven voor onder andere de ontwikkeling van een monitoringssysteem Circulaire Economie.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

Verhoging verplichtingen- en uitgavenbudget t.b.v. spoedopdrachten Bonaire en training asbest en vuurwerk

Er is een gerede kans op overschrijding op artikel 22 van circa € 0,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een overboeking van artikel 19 naar artikel 22 ten behoeve van een tweetal opdrachten voor het onderwerp brandstofvoorziening Bonaire en training asbest en vuurwerk á € 0,2 miljoen. De opdrachten worden dit jaar vastgelegd, uitgevoerd en betaald. Daarnaast zijn er andere hogere uitgaven voorzien op het stoffenbeleid en buisleidingen voor een bedrag van € 0,3 miljoen. De uitgaven betreffen onder meer de doorontwikkeling van de Atlas Leefomgeving en uitgaven in het kader van Safety NL.

Artikel 25 Brede Doeluitkering

Aangaan verplichtingen Brede Doeluitkering (BDU) voor jaar 2020

Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2020 wordt eind 2019 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de tweede suppletoire begroting was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2020 moeten worden vastgelegd.

Om de bijdrage aan BDU regio’s voor de programma’s Slimme en Duurzame Mobiliteit (€ 4,9 miljoen), Regionale bereikbaarheid CID/Binckhorst (€ 0,9 miljoen in het kader van programma Mobiliteit en Verstedelijking) en het Regiopakket Beter Benutten (€ 0,5 miljoen) te kunnen verstrekken in 2020, wordt in 2019 het verplichtingenbudget opgehoogd met € 6,3 miljoen. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit respectievelijk artikel 20 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte en artikel 12 Hoofdwegennet.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

In de huidige systematiek vindt de verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, het programma ERTMS, Topsector Logistiek en Vrachtwagenheffing plaats op de begroting Hoofdstuk XII. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2019 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 4,8 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Verhoging verplichtingenbudget als gevolg van verplichtingenschuiven en aanvullende dienstverlening € 17,1 miljoen

Ten behoeve van een tweejarige verlenging van het contract met ATOS, voor ICT-dienstverlening, dient het verplichtingenbudget te worden verhoogd (€ 12,3 miljoen). Bij verlenging dient het huidige contract conform de overeengekomen bepalingen in 2019 te worden verlengd. De vastlegging komt dus ten laste van het verplichtingenbudget 2019. Hiervoor is een verplichtingenschuif van 2020, 2021 en 2022 naar 2019 noodzakelijk.

Tevens is de geplande overdracht van het Standaard Platform van IenW aan Logius per 1-1-2020 uitgesteld, waardoor ten behoeve van de continuïteit door IenW alsnog verplichtingen moeten worden aangegaan (€ 0,6 miljoen).

Tot slot is sprake van het aangaan van diverse contracten(verlengingen) in 2019 voor externe inhuur, detacheringen en ICT dienstverlening met kaseffecten in latere jaren (€ 3,1 miljoen).

Verhoging verplichtingen-, kas- en ontvangstbudgetten t.b.v. aanvullende dienstverlening € 1,1 miljoen

De verhoging van de verplichtingen- en kasbudgetten heeft betrekking op de aanvullende ICT- opdrachten voor Logius met betrekking tot het Standaard Platform (€ 1,1 miljoen). Hiertegenover staan aanvullende ontvangsten voor eenzelfde bedrag.

Infrastructuurfonds (A)

Artikel 12 Hoofdwegennet

Verhoging kasbudget project Zuidasdok

In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstuk 32 668, nr. 13) en 30 oktober (Kamerstuk 32 668, nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over het project Zuidasdok. Op artikel 12 wordt een mogelijke overschrijding van het kasbudget van € 2 miljoen verwacht als gevolg van ontwikkelingen bij het project Zuidas knopen. De dekking is voorzien binnen het projectbudget in het jaar 2020.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

Op artikel 15 Hoofdvaarwegennet, het project Nieuwe Sluis Terneuzen, komen meer ontvangsten binnen in 2019 dan geraamd. Dit bestaat uit de ontvangst van € 7 miljoen van een deel van de CEF-subsidie die in 2020 geraamd stond. Ook is er een aanvullende bijdrage van € 8 miljoen van Vlaanderen aan het projectbudget ten behoeve van de risicoreservering. Bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen treden mogelijk meer risico’s op dan nu geraamd. Om deze reden heeft Vlaanderen besloten de risicoreservering te verhogen middels een extra bijdrage. Deze extra bijdrage wordt nog in 2019 ontvangen.

Verhoging kas- en verplichtingenbudget overdracht Brokx-nat

Naar verwachting vindt de afwikkeling van het Brokx-nat project Haven Oudeschild op Texel plaats in 2019, in tegenstelling tot de geraamde overdracht in 2020. De afronding van dit project in 2019 zal op artikel 15 leiden tot een overschrijding van het kasbudget van € 15,5 miljoen en van het verplichtingenbudget van € 3,2 miljoen. De dekking is voorzien binnen het projectbudget in het jaar 2020.

Verhoging verplichtingenbudget Maasroute fase 2 en Twentekanalen fase 2

Het verplichtingenbudget op artikel 15 zal worden overschreden met € 2,7 miljoen als gevolg van ontwikkelingen op de projecten Maasroute fase 2 (€ 1,5 miljoen) en Twentekanalen fase 2 (€ 1,2 miljoen). Op het project Maasroute fase 2 zullen bij het deelproject Haven Stein in 2019 meer verplichtingen worden aangegaan als gevolg van bodemonderzoek in verband met PFAS-problematiek. Daarnaast is er een bever aangetroffen, waardoor nieuwe vergunningen nodig zijn. Op het project Twentekanalen fase 2 worden een aantal onderzoeken versneld uitgevoerd in verband met de voortgang van de aanbesteding en de planning van het project. Daarnaast worden er hydrologische- en bodemonderzoeken gedaan in verband met de PFAS-problematiek. De dekking is voorzien binnen de projectbudgetten in het jaar 2020.

Als gevolg van bovenstaande is een gerede kans op een overschrijding van het verplichtingenbudget op artikel 15 van € 5,9 miljoen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Verhoging kas- en verplichtingenbudget project Zuidasdok

In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstuk 32 668, nr. 13) en 30 oktober (Kamerstuk 32 668, nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over het project Zuidasdok. Een deel van de werkzaamheden (onder andere het verleggen van kabels en leidingen) voor Zuidasdok wordt nog in 2019 uitgevoerd. De dekking is voorzien binnen het projectbudget in het jaar 2020. Daarnaast vindt indexering naar prijspeil 2019 van het hoofdcontract plaats. Dit leidt tot een verhoging in 2019 op artikel 17 van het verplichtingenbudget van € 59 miljoen en van het kasbudget van € 4,7 miljoen.

Verhoging verplichtingenbudget project PHS ’s-Hertogenbosch Transferknelpunten

Het verplichtingenbudget op artikel 17 zal worden overschreden met € 968.000. Vooruitlopend op de realisatiebeschikking wordt voor het project PHS 's Hertogenbosch Transferknelpunten op de corridor Goederen Zuid Nederland een subsidie toegekend. De dekking is voorzien binnen het projectbudget in het jaar 2020.

Deltafonds (J)

Artikel 1 Investeren in Waterveiligheid

Verhoging verplichtingenbudget Hoogwaterbeschermingsprogramma

Op basis van de meest actuele inzichten in de realisatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een overschrijding van het verplichtingenbudget van € 10,3 miljoen voorzien. Deze overschrijding betreft voor een deel de financiële eindafrekening voor de periode 2017 – 2019 ten behoeve van het Kennis platform risicomanagement (€ 3,5 miljoen).

Daarnaast is er voor het afgeven van de beschikkingen binnen het HWBP programma in 2019 in totaal € 6,7 miljoen te weinig verplichtingenbudget beschikbaar. Dit komt voor bij de projecten < € 25 miljoen: Gouderak, Zettingsvloeiingen, Vecht Noord, Kunstwerken Marken, Koehool-Lauwersmeer en Sprok-Sterreschans en Geertruidenberg. De dekking is voorzien binnen het projectbudget in het jaar 2020.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven