35 421 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 september 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, vervalt.

B

In artikel II vervalt de laatste volzin.

Toelichting

Artikel I, onderdeel A, van dit wetsvoorstel, voorzag in herstel van een kennelijke verschrijving in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel f, van de Telecommunicatiewet. Door de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie is deze kennelijke verschrijving inmiddels reeds hersteld.1 Artikel I, onderdeel A, en de laatste volzin van artikel II, van dit wetsvoorstel, kunnen daarom vervallen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Besluit van 30 juni 2020, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Stb. 2020, 237).

Naar boven