35 420 Noodpakket banen en economie

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2020

In de afgelopen maanden zijn enkele wetten aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer waarmee op mijn beleidsterrein tijdelijke wettelijke voorzieningen zijn gerealiseerd om problemen te verhelpen of voorkomen als gevolg van de beperkingen die voortvloeien uit de COVID-19-maatregelen. Het betreft met name voorzieningen om het vergaderen of (ver)horen langs elektronische weg mogelijk te maken waar wettelijk slechts een fysieke bijeenkomst was voorzien.

Deze voorzieningen geven de ruimte aan overheidsinstanties of particulieren om desgewenst gebruik te maken van elektronische alternatieven, maar leggen daartoe leggen geen verplichtingen op.

Om het tijdelijke karakter van die voorzieningen buiten twijfel te stellen is daarbij bepaald dat deze per 1 september zullen vervallen, tenzij voor die tijd bij koninklijk besluit tot verlenging wordt besloten. Zo’n verlenging kan meerdere malen palatsvinden, maar telkens ten hoogste voor twee maanden. Voor de in bijlage genoemde voorzieningen geldt bovendien dat het ontwerp van een verlengingsbesluit gedurende een week voorgehangen moet worden bij de Tweede en Eerste Kamer. In bijlage treft u een overzicht aan van de nu geldende tijdelijke maatregelen om mijn beleidsterrein.

Zonder vooruit te willen lopen op de situatie zoals die zal zijn op het moment waarop daadwerkelijk besloten moet worden om al dan niet een verlenging te initiëren, sluit ik niet uit dat voor tenminste een deel van deze maatregelen inderdaad verlenging noodzakelijk zal blijken.

Daarbij zal zich dan echter de complicatie voordoen dat de voorhang moet plaatsvinden nog tijdens het zomerreces van de Kamers. Dit is in afwijking van het beleid zoals neergelegd in aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, dat een voorhangperiode zo mogelijk voor ten minste drie vierde deel buiten een recesperiode dient te vallen. Het is echter evenmin mogelijk het besluit aan te houden teneinde de voorhangperiode pas na het reces te laten aanvangen, omdat de betreffende voorzieningen dan al van rechtswege vervallen zullen zijn.

Ik zie mij daarom genoodzaakt om, indien verlenging per 1 september noodzakelijk is, de voordracht voor dit besluit met een beroep op de spoedeisendheid voor te hangen in de laatste weken van augustus, nog gedurende het reces derhalve.

Wanneer zo’n besluit de inhoud zou hebben de voorzieningen voor de maximale periode van twee maanden te verlengen, dreigt echter de situatie te ontstaan dat ook een eventuele tweede en derde verlengingsbesluit in een recesperiode voorgehangen moet worden (te weten: het herfstreces vóór 1 november en het kerstreces vóór 1 januari).

Ik heb daarom het voornemen om een eerste verlenging slechts een periode van één maand te laten beslaan ook al zou duidelijk zijn dat een langere verlenging wenselijk is. Dat zou dan tot gevolg hebben dat een volgend verlengingsbesluit (indien noodzakelijk) al per 1 oktober zal moeten worden genomen, maar dan dus wel buiten een recesperiode voorgehangen zal worden. Door zo’n volgend verlengingsbesluit eventueel wel de maximale periode van twee maanden te laten beslaan komen de volgende mogelijke verlengingsdata op 1 december en 1 februari te liggen. Daarmee wordt voorkomen dat voorhang gedurende een reces vereist zal zijn, hetgeen wel het geval zou zijn bij verlengingen per 1 november en 1 januari.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Bijlage: overzicht tijdelijke voorzieningen COVID-19-wetgeving

Bron

Artikel

Onderwerp

Verlengbaar bij kb

Voorhang

Einde initiële looptijd

Verzamelspoedwet COVID-19 (IenW)

1

Uitreiking exploten

ja

ja

1-9-2020

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

1

Buitenwerkingstelling voorprocedures

ja

ja

1-9-2020

 

2

Mondelinge behandling Burg/bestuursrechtelijke procedures

ja

ja

1-9-2020

 

3

Verlenging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

ja

ja

1-9-2020

 

4

Geldigheid deskundigenverklaring ar. 1:28a BW

ja

ja

1-9-2020

 

5

Algemeen

ja

ja

1-9-2020

 

6

Alg vergadering verenigingen

ja

ja

1-9-2020

 

7

Verlenging termijn verslaglegging ver/cooperatie

ja

ja

1-9-2020

 

8

Verlenging termijn verslaglegging NV

ja

ja

1-9-2020

 

9

Alg vergadering NV's

ja

ja

1-9-2020

 

10

Alg vergadering NV's

ja

ja

1-9-2020

 

11

Alg vergadering NV's

ja

ja

1-9-2020

 

12

Alg vergadering NV's

ja

ja

1-9-2020

 

13

Alg vergadering NV's

ja

ja

1-9-2020

 

14

Alg vergadering NV's

ja

ja

1-9-2020

 

15

Onbehoorlijke taakvervulling bestuur NV

nee

nvt

1-9-2023

 

16

Verlenging termijn verslaglegging BV

ja

ja

1-9-2020

 

17

Alg vergadering BV's

ja

ja

1-9-2020

 

18

Alg vergadering BV's

ja

ja

1-9-2020

 

19

Alg vergadering BV's

ja

ja

1-9-2020

 

20

Alg vergadering BV's

ja

ja

1-9-2020

 

21

Alg vergadering BV's

ja

ja

1-9-2020

 

22

Onbehoorlijke taakvervulling bestuur BV

ja

ja

1-9-2020

 

23

Verlenging termijn verslaglegging Stichting

ja

ja

1-9-2020

 

24

Vereniging van eigenaars

ja

ja

1-9-2020

 

25

Overgangsrecht

ja

ja

1-9-2020

 

26

Verlijden akte notaris met audiovisuele middelen

ja

ja

1-9-2020

 

27

Sr: horen/verhoren per telefoon

ja

ja

1-9-2020

 

28

Mondelinge behandeling strafzaken

ja

ja

1-9-2020

 

29

Verlenging termijn tenuitvoerlegging taakstraffen

ja

ja

1-9-2020

 

30

Herstel verzuin hoger beroep vreemdelingenzaken

ja

ja

1-9-2020

 

32

Ledenvergadering NOvA

ja

ja

1-9-2020

 

33

Afname celmateriaal

nee

nvt

1/9/2020 tenzij wetsvoorstel is ingediend

 

34

Bestuursdwang Wet veiligheidsregio's

nee

nvt

1/9/2020 tenzij wetsvoorstel is ingediend.

 

35

Inwerkingtreding

ja

ja

1-9-2020

 

36

Citeertitel

ja

ja

1-9-2020

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (OCW)

3.1

Bevoegdheid NCSC

ja

nee

1-12-2020

 

3.2

Verval bevoegdheid NCSC

nvt

nvt

 
 

3.3

Tijdelijke verhoging leeftijdsgrenzen rechter-plv.

ja

 
 

3.4

Mondelinge behandeling tuchtrecht

ja

1-9-2020

 

1.2

(wijziging tijdelijke wet COVID-19 JenV; zie aldaar)

nvt

nvt

 
 

2.1

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19

ja

ja

1-12-2020

 

2.2

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-20

ja

ja

1-12-2020

 

2.3

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-21

ja

ja

1-12-2020

 

2.4

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-22

ja

ja

1-12-2020

Naar boven