Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135420 nr. 197

35 420 Noodpakket banen en economie

Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is momenteel geregeld dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo per 1 januari 2021 dienen af te lossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om vanaf die datum aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. De voortdurende coronacrisis, die verhindert dat ondernemers omzet maken, is hier debet aan. In deze brief informeer ik u over mijn besluit tot wijziging van de terugbetalingsverplichting op de lening bedrijfskapitaal Tozo.

Vanaf 1 januari 2021 was het al mogelijk om individueel uitstel van de terugbetalingsverplichting te verstrekken op grond van de Awb. Desondanks heb ik van een aantal gemeenten de vraag gekregen om het mogelijk te maken generiek uitstel te kunnen verlenen aan deze doelgroep, zonder dat er steeds een individuele afweging moet worden gemaakt. Gelet op de huidige omstandigheden en de signalen van gemeenten en ondernemers heb ik besloten aan het verzoek van deze gemeenten tegemoet te komen.

Ik acht het van belang dat dit uitstel uniform geldt voor alle zelfstandig ondernemers die vóór 1 januari 2021 de Tozo-lening zijn aangegaan en ook voor de zelfstandig ondernemers die deze lening nog na 1 januari 2021 aangaan.

Ik heb daarom besloten om de Tozo zo te wijzigen dat de verplichting om de Tozo-lening terug te betalen aanvangt op 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Tevens wordt voor alle Tozo-leningen de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt tevens geen rente opgebouwd.

Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe aanvragen en werken tevens automatisch door in reeds verstrekte Tozo-leningen. Gemeenten hoeven dus voor bestaande Tozo-leningen geen besluit te nemen over het uitstel, maar kunnen volstaan met het informeren van de ondernemer over de wijziging.

Ter ondersteuning van gemeenten verschijnt nog deze week in de Toolkit Tozo een modelbrief die gemeenten kunnen gebruiken.

Overigens staat het de zelfstandig ondernemers die wel in staat zijn over te gaan tot betaling van hun tot 1 januari 2021 opgebouwde rente- en aflossingsverplichtingen vrij om dit te doen. Ook voor hen geldt dat tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 de renteopbouw tijdelijk wordt stopgezet over de aangegane Tozo-lening voor bedrijfskapitaal.

De wijziging van de Tozo, een algemene maatregel van bestuur, zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in het Staatsblad en met terugwerkende kracht in werking treden. Gemeenten zijn middels een extra editie van het Gemeentenieuws van SZW verzocht te anticiperen op de wijziging van de regelgeving. In de bijlage bied ik u Gemeentenieuws 2020-10 aan1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl