Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035407 nr. 7

35 407 Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 mei 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel III worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel IIIa

De Distributiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt na «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat» toegevoegd «, dan wel, voor zover het betreft de toepassing van de artikelen 3 tot en met 8, 15, tweede en vierde lid, 17 en 18, eerste lid, met betrekking tot de voedselvoorziening, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit».

B

In artikel 10b, tweede lid, wordt na «Onze Minister-President» toegevoegd «of Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit».

Artikel IIIb

De Hamsterwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

1. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat kan regels stellen tot het tegengaan van het hamsteren van andere goederen dan de in het tweede lid bedoelde.

2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan regels stellen tot het tegengaan van het hamsteren van voortbrengselen als bedoeld in de omschrijving van het begrip produkten, in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landbouwwet.

3. De krachtens het eerste of het tweede lid gestelde regels kunnen onder meer inhouden een verbod daarbij aangewezen goederen binnen daarbij aangegeven tijdsruimten in grotere dan daarbij aangegeven hoeveelheden af te leveren of in ontvangst te nemen.

B

Aan artikel 6a, eerste lid, wordt na «aangewezen ambtenaren» toegevoegd «of, voor zover het de voedselvoorziening betreft, de bij besluit van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen ambtenaren».

B

Artikel IV komt te luiden:

Artikel IV

1. De artikelen IIIa en IIIb treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2019.

2. De artikelen I tot en met III treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

TOELICHTING

Deze nota van wijziging betreft verduidelijkingen van de bevoegdheidsverdeling tussen de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Distributiewet en de Hamsterwet, die geen inhoudelijke wijzigingen van de desbetreffende wetten tot gevolg hebben. Gelet op de wenselijkheid van de snelle inwerkingtreding van de wijzigingen en het feit dat er geen inhoudelijke wijzigingen worden voorgesteld is de route van een nota van wijziging inzake het bovengenoemde voorstel gekozen. Dit voorkomt dat een voorstel voor een afzonderlijke reparatiewet moet worden ingediend.

Bij de Wet van 5 december 2018 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487) werd beoogd duidelijkheid te verschaffen over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV). Daarbij is «Onze Minister van Economische Zaken» als de bevoegde Minister in de Distributiewet en de Hamsterwet vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat». Daarbij is over het hoofd gezien dat voor de samenvoeging van de Ministeries van Economische Zaken en van LNV in oktober 2010, de Minister van LNV als de bevoegde Minister in het kader van de Distributiewet voor de voedselvoorziening was aangewezen en in het kader van de Hamsterwet voor producten, al dan niet bewerkt of verwerkt, die kunnen dienen als voedsel voor mens of dier. Gelet op het instellingsbesluit van het Ministerie van LNV (Stcrt. 2017, 62723) en gelet op het feit dat daarmee is beoogd aan te sluiten bij de bevoegdheidsverdeling van voor de samenvoeging van deze ministeries, kan er geen misverstand over bestaan dat het de bedoeling was dat de Minister van LNV een aantal bevoegdheden op grond van de Distributiewet en de Hamsterwet ten behoeve van de voedselvoorziening heeft. Met deze nota van wijziging wordt dit verduidelijkt. Omdat de in de eerste zin van deze alinea genoemde wet op 1 januari 2019 in werking is getreden, wordt aan deze verduidelijkende wijziging ook terugwerkende kracht verleend tot en met die datum.

Deze toelichting is mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gegeven.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes