Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035347 nr. H

35 347 Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

H MOTIE VAN HET LID VAN PAREREN C.S.

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat (vertegenwoordigers van) de boeren gisteren in kort geding tegen de Staat der Nederlanden en het RIVM in het gelijk zijn gesteld, waarbij de voorzieningenrechter gebiedt om voor 1 januari 2020 een beslissing te nemen op het verzoek van eiseressen om aan hen alle emissiedata te verstrekken die zijn ingevoerd in het Aerius-systeem en die hebben geleid tot het taartdiagram van stikstofdepositie per sector,

constaterende, dat de voorzieningenrechter twee keuzes biedt:

  • Bij een positieve beslissing de gegevens binnen een week te verstrekken;

  • Bij een negatieve beslissing helder te motiveren waarom integrale afgifte van data achterwege dient te blijven,

constaterende, dat de Minister in diverse debatten over de stikstofkwestie het belang van openbaarheid en transparantie van gegevens heeft aangegeven,

overwegende, dat het van essentieel belang is dat door de overheid gehanteerde meetgegevens om beleid en maatregelen op te baseren betrouwbaar en transparant zijn,

verzoekt de regering haar bevoegdheden aan te wenden zodat het RIVM de betreffende gegevens verstrekt,

verzoekt de regering om zo snel mogelijk te komen tot een volledig transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Pareren

Nanninga

Beukering

Van Wely

Pouw-Verweij

Cliteur