35 347 Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

35 233 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

A1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2019

Graag verzoek ik uw Kamer om twee spoedeisende wetsvoorstellen nog voor het kerstreces in behandeling te nemen, nadat deze in de Tweede Kamer zijn behandeld.

Spoedwet aanpak stikstof

Het eerste wetsvoorstel betreft de Spoedwet aanpak stikstof. Deze spoedwet maakt het maatregelenpakket mogelijk, zoals dit is omschreven in de brief aan uw Kamer van 13 november jl. (Kamerstuk 35 334, A). Met dit pakket wordt ingezet op de verbetering van de kwaliteit van de natuur en worden nieuwe initiatieven mogelijk gemaakt. Het pakket is op korte termijn in het bijzonder van belang om bouwactiviteiten met een zeer geringe stikstofemissie weer mogelijk te maken. Om dit pakket in werking te laten treden is spoedige behandeling door uw Kamer gewenst. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting a.s. dinsdag ingediend bij de Tweede Kamer.

Wijziging van de Meststoffenwet

Het tweede wetsvoorstel betreft de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (dossiernummer 35 233). Dit wetsvoorstel voorziet in de implementatie van maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en geeft daarmee ook invulling aan een voorwaarde uit de derogatiebeschikking, die de Europese Commissie op 31 mei 2018 aan Nederland heeft verstrekt. De afspraak met de Europese Commissie is dat de wijziging per 1 januari 2020 in werking treedt. Het nakomen van deze afspraak is van groot belang in de besprekingen met de Europese Commissie over het verkrijgen van verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021. In het kennismakingsgesprek met uw commissie voor EZK/LNV heb ik hier ook een toelichting op gegeven.

Behandeling

Ik zou uw Kamer zeer erkentelijk zijn indien u beide wetsvoorstellen, wanneer deze door de Tweede Kamer zijn aangenomen, voor het Kerstreces in behandeling neemt.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Letter A heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 347.

Naar boven